Advertisement
HABERLER ABONE OL

09 Ekim 2020 Tarihli ve 31269 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1266 Türkiye’nin Milli Güvenliğine Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye'deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güvenliğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 2/10/2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Verilen ve Son Olarak 8/10/2019 Tarihli ve 1231 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 30/10/2020 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına Dair Karar
1267 Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketine Ait Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mevkiinde Yer Alan Soda ve Krom Üretim Tesisleri ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Arabali Mevkiinde Yer Alan Tuz İşletmesinde Petrol-İş Sendikası Tarafından Alınmış Olan Grev Kararının, Genel Sağlığı ve Millî Güvenliği Bozucu Nitelikte Görüldüğünden 60 Gün Süreyle Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3077)

YÖNETMELİKLER

–– Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
–– Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Eylül Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-14.2.c)
–– Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-48.1.e)
–– Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/7/2020 Tarihli ve E: 2019/40, K: 2020/40 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2018/30030 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri