Advertisement

10 Eylül 2020 Tarihli ve 31240 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Askerî Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim Kurulu Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Hizmetlerinden Yararlanma ve Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Türkiye Adalet Akademisi Uzmanlık Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Yayın Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Savunma Üniversitesi Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği

KARAR

–– Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/26532 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/7/2020 Tarihli ve 2017/31619 Başvuru Numaralı Kararı

SAYIŞTAY KARARLARI

–– Sayıştay Genel Kurulunun 07/09/2020 Tarihli ve 5440/2 ve 5440/3 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri