Advertisement

11 Ağustos 2020 Tarihli ve 31210 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2020 Tarihli ve 2016/70 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri