Advertisement
HABERLER ABONE OL

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

––

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı altında Tarım ve Kırsal Kalkınma Politika Alanı (IPARD) Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yapılacak Olan Birlik Mali Yardımının Yönetimi ve Uygulanmasına İlişkin Hükümleri Tesis Eden Sektörel Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Teati Edilen Mektupların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3191)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Antalya Akev Üniversitesi Çocuk Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 16/7/2020 Tarihli ve E: 2018/31, K: 2020/38 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 8/10/2020 Tarihli ve 2018/24245 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/6/2020 Tarihli ve E: 2019/4, K: 2020/1 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri