Advertisement

14 Temmuz 2020 Tarihli ve 31185 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2456)
–– Adıyaman İlinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2757)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2020/362)

YÖNETMELİKLER

–– Türk Silâhlı Kuvvetleri Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zatî Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Üretim Anonim Şirketi Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hava Aracı Milliyeti ve Tescil İşaretleri Yönetmeliği (SHY-7)

TEBLİĞLER

–– Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/1)
–– İthalatta Kota ve Taife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2017/10536 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/8 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri