Advertisement

14 Ekim 2020 Tarihli ve 31274 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Sanayileşme İcra Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 68)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Van İlinde Bulunan Bazı Alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yetkilendirildiği Alan Olarak Belirlenmesine İlişkin 26/9/2016 Tarihli ve 2016/9301 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Anılan Bakanlığa Verilen Söz Konusu Alanda İmar Planları ile Her Türlü Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Yapma, Yaptırma ve Onaylama Yetkisinin, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Kısım İçin 19/10/2020 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Süreyle Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3078)
–– 30/5/1985 Tarihli ve 3212 Sayılı Kanun Kapsamında 2021 Yılında Anlaşma Akdedilmeksizin Verilebilecek Mal veya Hizmetlerin Parasal Limiti ile Cinsinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3079)
–– Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3080)
–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3081)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456)

YÖNETMELİKLER

–– Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2004/39)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/22)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/4060 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 17/9/2020 Tarihli ve 2016/13010 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri