Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı IPA II Kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınma İçin IPARD II Yardımı 2014-2020 Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3303)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3304)
–– Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 3305)
–– Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair

Yönetmelik

–– Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– Avrupa Birliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
–– Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Nükleer Düzenleme Kurumu İşlem ve Hizmet Bedelleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– 2021 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/12/2020 Tarihli ve 9795 Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/12/2020 Tarihli ve 9319 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri