Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5740)

YÖNETMELİK

–– Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

–– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/06/2022 Tarihli ve 11023 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/129, K: 2022/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2019/116, K: 2022/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2022/2 (Değişik İşler), K: 2022/1 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2022 Tarihli ve 2018/31431 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri