Advertisement

19 Haziran 2020 Tarihli ve 31160 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

–– Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği
–– Yükseköğretim Kurumlarında Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği
–– Amasya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2017/38610 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2019/9120 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri