Advertisement

19 Ağustos 2020 Tarihli ve 31218 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uşak Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/115, K: 2020/31 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2020/16, K: 2020/33 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 25/6/2020 Tarihli ve E: 2019/112, K: 2020/35 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/22254 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri