Advertisement

20 Ağustos 2020 Tarihli ve 31219 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
–– Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Üniversitesi Sivil Toplum ve Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 12/6/2020 Tarihli ve E: 2019/105, K: 2020/30 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2016/762 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri