Advertisement

21 Temmuz 2020 Tarihli ve 31192 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Define Arama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Hacettepe Üniversitesi Sepsis Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Basınçlı Ekipmanlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: SGM/2014/3)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: SGM-2020/2)
–– Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 11/6/2020 Tarihli ve E: 2019/101, K: 2020/26 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2017/27572 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri