Advertisement

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)

–– Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5802)

–– Yalova İlinde Yapılacak Olan Epiklorohidrin, Sıvı Reçine ve Katı Reçine Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5803)

–– Adana İlinde Yapılacak Olan Polimer Rpet Resin Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5804)

–– Niğde-Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde Başvuruda Bulunan Yatırımcıların Yatırımda Kullanacakları Sabit Yatırım Tutarı Üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü Hesabına Yatıracakları Oranın Onbinde Bir Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5805)

–– 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 31/12/2023 Tarihine Kadar Yüzde Yetmiş Beş Olarak Uygulanması ile 16/10/2021 Tarihli ve 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5806)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Göllü ve Bozhane Mahalleleri ve Üzümce Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5807)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Cumhuriyet, Kılıçlı ve İshaklı Mahalleleri Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5808)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Baklacı Güneyi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5809)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Mahmutşevketpaşa Mahallesi 2 Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5810)

–– Adıyaman İli, Merkez İlçe, Petrol Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Taşınmazın “100.000 Sosyal Konut Projesi” Kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5811)

–– Trabzon İli, Of İlçesi, Sulaklı Mahallesinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanı İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5812)

–– Rize İli, Çayeli İlçesi, Büyükköy Beldesi Sınırları İçerisinde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Nedeniyle Afete Maruz Kalan Bölgelerde İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5813)

–– Toprakkale-Bahçe İstasyonları Arası Çift Hatlı Demiryolu Projesi Kapsamında Osmaniye İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5814)

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5815)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 5816, 5817, 5818, 5819, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833)

YÖNETMELİKLER

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

–– İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bitlis Eren Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Eğitim ve Öğretim Programları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6)

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13)

–– Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri