Advertisement

23 Haziran 2020 Tarihli ve 31164 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/10)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/22672 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2020 Tarihli ve 2017/38732 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri