Advertisement

26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin Devleti’ne COVID-19 Salgını Sebebiyle Destek Olunması Amacıyla 5.000.000 ABD Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2663)

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 2662)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/307, 308, 309)

YÖNETMELİKLER

–– 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İçişleri Bakanlığının Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
–– Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/12)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/14)
–– Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/10424 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/6/2020 Tarihli ve 2018/15231 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/1, K: 2020/1)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri