Advertisement

30 Temmuz 2020 Tarihli ve 31201 Sayılı Resmi Gazete

TBMM KARARI

1262 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2020 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ
–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519)
–– Nesli Tehlike altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/19)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/20)
–– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020/21)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/6/2020 Tarihli ve 2016/56228 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 23/6/2020 Tarihli ve 2017/16292 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri