Advertisement

Hazine ve Maliye Bakanlığının Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ekspertiz ücreti, atama tarihinde geçerli olan tarifeye göre ödenecek. Ekspertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderler ekspertiz ücretine ilave edilecek.

Koasürans, sovtaj, eksik sigorta, muafiyet gibi kesintiler uygulanmadan eksper tarafından tespit edilen brüt hasar tutarı, ekspertiz ücret hesaplamasında esas alınacak.

Sigortalının talebinden vazgeçmesi, hasarın teminat dışında kalması, suistimal tespiti gibi nedenlerle ekspertiz raporun kapatılması talep edilirse, rapor tamamlandıysa ekspertiz ücretinin tamamı, rapor tamamlanmadıysa tamamlanma yüzdesine isabet eden ücret ödenecek.

Birden fazla eksperin çalıştığı hasar dosyalarında, tarifeye tabi ekspertiz ücreti hasar tutarı üzerinden her eksper için ayrı ayrı hesaplanacak.

Eksper atamasının, atamayı yapan tarafça geri alınması eksperin ücret hakkına engel olmayacak.

Taban ekspertiz ücret tarifesi, Bakanlıkça aksine bir düzenleme yapılmadıkça her takvim yılı başında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen tüketici fiyatları endeksinde gerçekleşen artış oranında artırılarak uygulanacak.

Tarifelerin yürürlüğe girdiği ilk yıl için tüketici fiyatları endeksindeki değişim, yayımlandığı tarihten yıl sonuna kadar geçen dönem için hesaplanacak.

Motorlu araç ve bunların dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesiyle uygulama esasları da yönetmelik ekinde yer aldı.

Motorlu araçlar ekspertiz ücret tarifesi:

Binek, hafif ticari ve motosiklet

245 TL'den az ve 1200 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

Ağır Vasıta

365 TL'den az ve 1800 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

İş makinesi

545 TL'den az ve 2 bin 500 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1,5'i

Değer kaybı

150 TL

Kaza tespit tutanağı tanzim ücreti

270 TL

Uzaktan ekspertiz

200 TL'den az ve 2 bin TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1'i

Değer tespiti

250 TL'den az ve 2 bin 500 TL'den fazla olmamak üzere tespit edilen hasar tutarının yüzde 1'i

Motorlu araç sigortaları dışındaki sigortalarda uygulanacak taban ekspertiz ücret tarifesi:

Hasar tutarı (TL)

Ücret (TL)

0-2.500

310

2.501-10.000

310 + (Hasar tutarı-2.500)*0,035

10.001-50.000

719 + (Hasar tutarı-10.00)*0,03

50.001-100.000

2.583 + (Hasar tutarı-50.000)*0,025

100.001-250.000

4.525 + (Hasar tutarı-100.000)*0,02

250.001 ve üzeri

7.525 TL'den az olmamak üzere takdiren

 

AA