Advertisement

SPK tarafından Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğin 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi şöyle değiştirildi:

“Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını aşamaz. İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK’lar için bu limit uygulanmaz.”

Aynı Tebliğin 29'uncu maddesine “(5) İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır.” fıkrası eklendi.

Tebliğin geçici 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “31 Aralık 2019” ibaresi de “31 Aralık 2021” olarak değiştirildi.

Borçlanma Araçları Tebliği'nde değişiklik

SPK tarafından, Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9'uncu maddesine, “(13) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç limiti uygulanmaz.” fıkrası eklendi.

Aynı Tebliğin 12'nci maddesine ise “(6) İpotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi olarak esas alınır.” fıkrası eklendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu iki tebliğin hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

Düzenleme ne anlama geliyor?

Bloomberg HT'nin ulaştığı sermaye piyasası uzmanları Borsa İstanbul, bankalar ve TSPB'nin geçen yıl 10 milyon TL sermaye kurduğu İFK'lerde sermayenin 10 katı ile sınır olan ihraç limitlerinin mevcut düzenleme ile kaldırıldığını belirtti.

Ayrıca söz konusu düzenleme ile İFK'ler, ihraç maliyetlerinin azaltılması amacıyla SPK açıklamasında belirtildiği üzere Kurul ücreti ve MKK saklama ücretinden muaf olacaklar.

SPK'nin internet sitesinde söz konusu düzenlemenin amacına ilişkin;

"On Birinci Kalkınma Planı’nda (2019-2023) ve 2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan; “İpotek Finansmanı Kuruluşunun (İFK) ihraç limitinin, sermayesinden bağımsız hale getirilmesi” ve “İFK'nın ihraç maliyetlerini azaltmaya yönelik SPK Kurul ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. saklama ücreti gibi işlem maliyetlerinde indirimler yapılması” tedbirleri kapsamında İFK tarafından yapılacak borçlanma aracı ihraçları ile İFK veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymet (VİDMK) ihraçlarının teşvik edilmesi, Covid-19 salgınının muhtemel etkileri de dikkate alınarak özendirilmesi ve piyasada daha aktif kullanılmasının desteklenmesi amaçlarıyla" açıklamasına yer verildi.