Advertisement

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nunda (SPKn) yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de dikkate alınarak "II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-26.1.ç) Taslağı" (Tebliğ Değişiklik Taslağı) hazırladı.

Tebliğ ile zorunlu pay alım teklifinden yaralanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Zorunlu pay alım teklifi fiyatının belirlenmesine ilişkin esaslarda değişiklikler yapılmak suretiyle sadeleştirildi.

Pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller ile muafiyet hallerine eklemeler yapılan tebliğe, üzerinde işlem yasağı, hukuki ihtilaf veya başka hak iddiası bulunan payların pay alım teklifine katılmasının aracılık sözleşmesine eklenen hususlar ile kısıtlanamayacağına dair hüküm eklendi.

Pay alım teklifi bilgi formunda yer alan bilgilerden sorumlu olan gerçek ve/veya tüzel kişiler arasına adına formun imzalandığı yatırım kuruluşu eklendi.