Advertisement

kurul Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in "Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar" başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak "Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir." ifadesinin eklenmesine karar verdi.

Bültene göre, "Standart Fonlara İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünün birinci fıkrasının b ve c bentleri şu şekilde değiştirildi:

"Asgari yüzde onu, BIST 100 , BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda, azami yüzde otuzu; Türk Lirası cinsinden ve Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında, Türk Lirası cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikalarında, İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetlerde, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlerde, vaad sözleşmelerinde" Bültende, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. no'lu maddeleri ile getirilen yeni sınırlamalar kapsamında oluşacak fon portföy yapısı değişiklikleri göz önüne alınarak fon içtüzüğü, izahnamesi ve tanıtım formunda yapılacak değişikliklerin ayrıca Kurul onayı aranmadan ilgili düzenlemelerde yer alan ilan ve tescil işlemleri yerine getirilerek yürürlüğe konulmasına ve fon karşılaştırma ölçütlerinde/eşik değerlerinde kurucular tarafından gerekli görülmesi durumunda değişiklik yapılabilmesine, Emeklilik Rehberi’nin 3.1.7 ve 3.6. nolu maddelerinde yapılan değişiklikler ile getirilen yeni portföy sınırlamalarına 31 Temmuz 2019 tarihi itibariyle uyum sağlanmasına karar verildiği bildirildi. 

http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20190527/0

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), aldığı kararın ardından para piyasası fonlarında bulunan 10.6 milyar TL tutarındaki rakamın %25’lik bölümü Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne aktarılacak. 

Bu yolla DİBS piyasasına yaklaşık 2.5 milyar TL civarında kaynak aktarılması söz konusu olacak.

Standart Fonlar’da ise bugün itibarıyla birikmiş olan tutar 7.2 milyar TL düzeyinde bulunuyor. Standart BES fonlarında hisse senedine ayrılmış tutar ise 210 milyon TL seviyesinde.

Dolayısıyla yeni kararlar sonrasında hisse senedi piyasasına da bu fonlar aracılığıyla yaklaşık 600 milyon TL tutarında kaynak girişi olacak.

Bu şekilde standart fonların dağılımı %60 DİBS, %10 hisse, %30 ise ÖST, kira sertifikası, ipoteğe dayalı menkul kıymetler gibi diğer enstrümanlardan oluşacak.