Advertisement
HABERLER ABONE OL

SPK bülteninde enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin düzenleme yapıldı. Kurul, 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verdi. İhraç belgeleri ve izahnameler için satış dönemi 1 Mart’a kadar uzatıldı.

Halka açık olmayan şirketlerin halka arz işlemlerinde enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal raporlar zorunlu hale getirildi.

“Sermaye Piyasası Aracı İhraç Başvurularında Enflasyon Muhasebesi Uygulaması”na ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Kurul Karar Organı’nın 28/12/2023 tarih ve 81/1820 sayılı Kararı ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan Kurulumuz finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildiği 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.

Bu kapsamda;

“a) II-5.1sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının(a),(b)ve(c) bentlerinde 1 Ocak - 15 Şubat olarak belirtilen satış döneminin 2024 yılı için 1 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmasına ve bu kapsamda II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tabloların izahnameye ek olarak verilmesine ilişkin hükmün bu satış dönemi için uygulanmamasına,

b) Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemleri ve yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları dahil ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; pay ihracına ilişkin izahnamede enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar, borçlanma araçları ihracına ilişkin izahnamede ise enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar)

c) Halka açık olan ortaklıkların, ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarının halka arzında düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 11’inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesi uygulanmış karşılaştırmalı finansal tabloların yer almasına, (Örneğin; enflasyon muhasebesi uygulanmış 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal tablolar ile enflasyon muhasebesi uygulanmamış 31.12.2021 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolar)

ç) İşbu Kurul Kararı tarihinden itibaren, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 16’ncı maddesi kapsamında yapılacak sermaye artırımı başvurularında, enflasyona göre düzeltilmiş finansal tablolarda yer alan iç kaynakların esas alınmasına,

d) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışındaki sermaye piyasası aracı ihraç başvurularında, ilgili Tebliğlerde belirtilen esas ve sürelere uygun olarak 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardan başlamak üzere enflasyon muhasebesinin uygulanmasına,

e) Yukarıdaki maddelerde belirtilen açıklamaların özel hesap dönemine tabi ortaklıklar tarafından kendi hesap dönemlerine göre uyarlanmasına karar verilmiştir.”