Advertisement

TAHSİN AKÇA

Ekonomik reform programında vurgulanan vergi konusunda ilk adımlar atılıyor.

Tahsilatı hızlandırıp teşvik-ödenek maliyetini düşürecek vergi paketi teklifi hazırlandı. Pakette birçok alanda yeni düzenlemeler öngörülüyor.

İşte pakette öne çıkan düzenlemeler...

2020, 2021 ve 2022 kazançlarına kâr payı dağıtmasa da vergi planı

Gelir Vergisi Kanununa 92. madde eklenerek, şirketlerin 2020, 2021 ve 2022 yılı kazançlarına kâr payı dağıtılıp dağıtılmamasına bakılmaksızın vergi uygulanması planlar arasında yer alıyor. Düzenleme ile, 2020 yılı ve 2021 yılı vergilendirme dönemlerine ait kazançlardan yüzde 10, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kazançlardan ise yüzde 5 oranında vergi kesilecek.

ÖTV’ye tahsilat güvencesi için teminat alınacak

ÖTV’ye tabi ürünlerin teslimi veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan menkul mallar hariç olmak üzere anılan maddeye göre teminat alma ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veriliyor.

İhale edilen malı almaktan vazgeçenlerin faizi yüzde 15'e çıkıyor

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 86. maddesinde değişiklik yapılarak, artırma sonucunda kendisine ihale edilen malı almaktan vazgeçen kişilerin ödemeleri gereken yıllık yüzde 5 faiz yerine, yüzde 15'lik tecil faizi alınması planlanıyor.

Gayrimenkuller elektronik ortamda satılabilecek

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 90. Maddesinde gayrimenkullerin elektronik ortamda satışına imkân sağlayacak düzenleme yapılıyor. 6183 sayılı kanundaki satış komisyonunun oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye alacaklı kamu kuruluşları yetkili kılınıyor.

Araçların ilk tescilden sonraki birinci satışına binde 5 vergi

Teklifte 7'nci maddede tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde işlem tarihindeki araç kasko sigorta değerinden az olmamak üzere alım satım bedeli üzerinden üzerinden binde 5 noter harcı alınması planlanıyor. Ancak bu düzenlemenin son halinde ikinci el araç ticareti yapan şirketlerin muaf tutulup tutulmayacağı kesinlik kazanacak. Düzenlemenin özellikle ikinci el araç fiyatlarının hızlı arttığı 2020'de şahısların bunu fırsat bilerek piyasaya girmesine önlem olarak planlandığı belirtiliyor.

Geçici iş göremezlik ödeneğine 12 ay ortalamasıyla üst sınır getiriliyor

Düzenleme ile, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğinde dikkate alınan günlük kazancın hesabında üç aylık dönemin 12 aya çıkârılması ve belirli bir prim ödeme gün sayısı şartını sağlamayan sigortalılara ödenek tutarında üst limit belirlenmesi planlanıyor.

Teşvikten geriye dönük yararlanma başka teşvikle değiştirme bitiyor

5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu kapsamında ve diğer kanunlarla sunulan teşviklerden geriye dönük olarak yararlanma hakları kamuya maliyetin artması nedeniyle sona eriyor. Ayrıca yararlanılan prim teşviki, destek ve indirimler başka bir prim teşviki, destek ve indirim ile değiştirilemeyecek.