Advertisement

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projeleri, uçtan uca yönetişim ve destek modeliyle Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında hayata geçirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik hazırlanan program kapsamında, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından ithalat bağımlılığının azaltılması, rekabet yoğunlaşması, yurt içi üretim yetkinlikleri, küresel talebin gelişim trendi, gelecek potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak belirlenen Öncelikli Ürün Listesi'ne yönelik olarak Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından sağlanan proje desteklerinin tek pencere mekanizmasıyla sunulması öngörülüyor.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkı sağlayacak yatırım projelerinin, uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile program kapsamında hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşlarının sağladığı destekler, bu desteklerin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik olarak verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık uhdesindeki program portalı üzerinden tek pencere mekanizmasıyla yürütülecek.

Program kapsamında tanımlanan destekler, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlerin üretilmesine ilişkin yatırım projelerine münhasıran kullandırılacak.

Komite oluşturulacak

Destek başvurusu yapılan yatırım projelerini değerlendirmek, desteklenmesine dair karar almak ve projelerin destek sürecini izlemek ve izleme sürecinde karar almak üzere komite oluşturulacak.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 3, KOSGEB'ten 1, TÜBİTAK'tan 1 olmak üzere 5 üyeden oluşacak. Komite, destek başvurusunun kabulüne ya da reddine ilişkin kararları puanlama yöntemiyle alacak.

Bakanlık, Öncelikli Ürün Listesi'ndeki ürünlere yönelik olarak duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunacak. Programa sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvurabilecek.

Desteklenecek yatırımlarda, çağrı duyurusundaki ürünlere yönelik olma ve belirlenen proje kapsamında yapılması öngörülen toplam harcamaların tutarından oluşan asgari proje tutarını karşılama koşulu aranacak. Kesin başvurusu öngörülen takvim içinde eksiksiz tamamlanan projeler değerlendirmeye tabi tutulacak.

Desteklenmesine karar verilen yatırımlar için projelerin ihtiyaçlarına göre, Ar-Ge destekleri ve yatırım destekleri birbirini tamamlayıcı şekilde tek pencere uygulaması çerçevesinde tanımlanacak.

Desteklenmesine karar verilen projeler ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından ilgili hükümler çerçevesinde Bakanlıkça sağlanan desteklerden yararlandırılabilecek.

Projelerin hangi destek unsurlarından yararlandırılacağı ise ilgili mevzuatta yer alan sınır ve koşullar çerçevesinde kalmak kaydıyla Komite tarafından belirlenecek. Komitenin destek kararları KOSGEB, TÜBİTAK ve Bakanlık yatırım teşvikleri açısından bağlayıcı nitelikte olacak.

Program kapsamında Komite tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlardan, ilgili karardaki gerekli koşulları sağlayan ve nitelikleri ve destek ihtiyaçlarına istinaden uygun bulunanlar, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında desteklenmesi için Cumhurbaşkanı onayına sunulacak ve Cumhurbaşkanınca desteklenmesi uygun bulunan yatırım projeleri için Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı kararıyla desteklenmesine karar verilen yatırımlar için ayrı bir başvuru ve değerlendirmeye gerek olmaksızın Genel Müdürlük tarafından teşvik belgesi düzenlenecek.

TÜBİTAK destekleri

Program kapsamında Ar-Ge destekleri TÜBİTAK tarafından ilgili TÜBİTAK destek programı çerçevesinde sağlanacak. TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği sağlanabilecek projeler, program yönetim ofisine bildirilecek. Komite, TÜBİTAK'ın olumlu görüş verdiği projelerden bir kısmı veya tamamı için Ar-Ge desteği kararı alabilecek.

TÜBİTAK'ın Ar-Ge desteği sağlamayı uygun bulmadığı projeler için TÜBİTAK destekleri Komite tarafından tanımlanamayacak ancak Komite, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerinin yatırımcı firmanın kendi kaynaklarıyla yürütüleceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla program kapsamındaki diğer destek unsurlarının kullandırılmasına karar verebilecek.

KOSGEB destekleri

Yatırımcı firmanın KOBİ olduğu durumlarda başvurular, KOSGEB tarafından Stratejik Ürün Destek Programı hükümleri çerçevesinde yatırım süreci desteklerinden yararlandırılabilecek.

Komitenin aldığı destek kararı, KOSGEB tarafından kendi ilgili mevzuatı çerçevesinde ayrı bir değerlendirme yapılmaksızın uygulanacak.

KOSGEB desteklerinin Komite tarafından tanımlanması için başvuruda bulunacak KOBİ'lerin, KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar ile tespit edilen sektörlerde faaliyet göstermesi, program başvurusundan en az bir yıl önce kurulmuş olması ve proje paydaşıyla iş birliği yapması şartı aranacak.

Destek kapsamına alınan her bir projenin izlemesi Ar-Ge ve yatırım faaliyetleri süresince ve yatırım faaliyetleri sonrasında olmak üzere iki aşamalı yapılacak. Her bir projenin izlemesi ve değerlendirmesi kapsamında yer aldıkları destek unsurlarına göre proje komisyonu, TÜBİTAK ve/veya KOSGEB tarafından yapılacak.

Yatırım sürecinde yatırım teşvik belgeli firmaların yerinde incelemesi her 6 ayda bir Genel Müdürlük personelince yapılacak.

Proje sonlandırma kararı

Komite, izleme sürecinde sunulan bilgilere istinaden proje paydaşının projeden çekilmesi, yeni bir paydaş bulunamaması, projenin pazar potansiyelinden yoksun hale gelmesi, yatırımcı firmanın öngörülen hedefleri gerçekleştirememesi gibi nedenlerle projenin istenilen hedeflere ulaşma imkanının kalmadığının değerlendirildiği durumlarda resen proje bazında sonlandırma kararı almaya yetkili olacak. Bakanlık desteklerinden yararlandırılan projeler için sonlandırma kararı Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Ar-Ge projelerinde, Ar-Ge aşaması devam ederken TÜBİTAK, ilgili destek programının uygulama esasları hükümleri çerçevesinde sonlandırma kararı almaya yetkili olacak.

KOSGEB destekleri açısından sonlandırma kararı verilmesi durumunda diğer destek unsurları açısından projenin desteklenip desteklenmeyeceğine Komite karar verecek.

Teşvik belgesi kapsamında desteklenmekteyken, Komite tarafından veya Cumhurbaşkanınca sonlandırma kararı verilen projeler, programın amaçları açısından stratejik yatırım olma niteliğini kaybetmiş kabul edilecek.

Bu projeler için Genel Müdürlükçe değerlendirme yapılarak diğer teşvik uygulamalarından yatırımın niteliklerine göre en uygun görülen program kapsamında teşvik belgesi düzenlenebilecek. Bu durumdaki projeler için tabi oldukları yeni teşvik uygulamasına kıyasla program kapsamında fazladan sağlanan destek unsurları geri alınacak. Yeni bir teşvik uygulamasına geçirilmeyerek belgesi sonlandırılan yatırımlar için ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınması gereken destekler geri alınacak.

Proje kapsamında öngörülen yatırım süresinin bitiminden sonra firma 30 gün içinde projenin tamamlanma durumu konusunda karar alınması talebiyle program portalı üzerinden başvuruda bulunacak.

Tebliğde hüküm bulunmayan konulardan TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerine ilişkin olanlar için ilgili kurumların mevzuat hükümleri, bakanlık destekleri ve diğer hüküm bulunmayan konularda ise Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulamasına İlişkin Tebliğ hükümleri uygulanacak.