Advertisement

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, uzaktan çalışmaya ilişkin esasları belirleyen yönetmeliği yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre, iş ilişkisi doğrudan uzaktan çalışma sözleşmesi ile kurulabilecek veya hâlihazırda işyerinde çalışan işçinin iş sözleşmesi, işçinin ve işverenin anlaşması halinde, uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilecek.

Uzaktan çalışma yapma talebi yazılı olarak bildirilecek. Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında veya bir bölümünde uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için işçinin talebi veya onayı aranmayacak.

GEREKLİ MALZEME İŞVEREN TARAFINDAN SAĞLANACAK

Talebe ilişkin değerlendirme sonucu 30 gün içinde işçiye talebin yapıldığı usulle bildirilecek. Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli malzeme ve iş araçlarının iş sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa işveren tarafından sağlanması esas olacak.

Uzaktan çalışmanın yapılacağı zaman aralığı ve süresi iş sözleşmede belirtilecek. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı
kalmak koşuluyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma işverenin yazılı talebi üzerine,
işçinin kabulü ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak.

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal veya hizmet üretimiyle doğrudan ilgili zorunlu giderlerin tespit edilmesine
ve karşılanmasına ilişkin hususlar iş sözleşmesinde belirtilecek.

UZAKTAN ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER

Yönetmeliğe göre, tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu
maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma
yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili mevzuatına göre hizmet alımı suretiyle gördürülen işler ile millî güvenlik açısından
stratejik önemi haiz birim, proje, tesis veya hizmetlerden hangilerinde uzaktan çalışma yapılamayacağı birim, proje, tesis
veya hizmetten sorumlu olan veya hizmeti alan kamu kurum ve kuruluşunca belirlenecek.

İşveren, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hususunda çalışanı
bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sağlık gözetimini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği
tedbirlerini almakla yükümlü olacak.

HT