Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların iç si̇stemleri̇, sermaye yeterli̇li̇ği̇, likidite karşılama oranları, kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin yönetmelik ve tebliğlerde değişikliğe gitti.

BDDK'nın söz konusu düzenlemelere ilişkin 5 yönetmelik ile 5 tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bankaların İç Si̇stemleri̇ ve İçsel Sermaye Yeterli̇li̇ği̇ Değerlendi̇rme Süreci̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ğe göre, bankaların yönetim kurulları, içsel sermaye yeterliliği değerlendirme sürecinin tesis edilmesi ve uygulanmasını temin etmek suretiyle maruz kalınan riskler için yeterli sermaye bulundurulmasını sağlamakla yükümlü kılındı. Yapılan bir diğer değişiklikle de denetim komitesi üyelerinin yönetmelikte belirtilen kuruluşlar dışında başka bir ticari kuruluşta görev alma yasağı, bir yasanın verdiği yetkiyle ülke kalkınmasının veya belli bir sektörün veya alanın finansmanı amacıyla kurulmuş, mevduat ve katılım fonu kabul etmeyen bankaların denetim komitesi üyeleri hakkında uygulanmayacak.

Bankaların Li̇ki̇di̇te Karşılama Oranı Hesaplamasına İli̇şki̇n Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇ğe göre de likidite karşılama oranlarının hesaplanmasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) uygun görüşü alınarak Kurul, kalkınma ve yatırım bankaları için ilgili fıkrada belirtilen oranlardan farklı oranlar belirleyebilecek. TCMB ile yapılacak değerlendirme sonucunda finansal piyasaların genelinde likidite sıkışıklığı yaşandığı kanaatine varılması halinde, TCMB'nin uygun görüşü alınarak, yüksek kaliteli likit varlıkların kullanılması suretiyle likidite karşılama oranlarının ilgili fıkrada belirtilen oranların altında kalmasına Kurul tarafından izin verilebilecek.

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in yanı sıra Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.