Advertisement

Halen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'yla sendikalaşabiliyoruz. İşçi ve işveren sendikalarımızla da 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu (TİSGLK) ile toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. TİSGL kanunumuzla maalesef ülkedeki 10 milyon kayıtlı işçiye karşın sendikalı işçi sayımız 700 bin kadar

2821 ve 2822 sayılı kanunlarımız toplamda 152 maddeden oluşmaktadır ve bu ikisi şimdi birleştirilip, 84 madde olarak "Toplu İş İlişkileri Kanunu" olarak yeniden düzenlenmektedir. Tasarı halindeki "Toplu İş İlişkileri Kanunu" Bakanlar Kurulu tarafından imzalanıp TBMM'den aynen geçerse çok sayıdaki hüküm değişiyor.

■ ÇERÇEVE SÖZLEŞME GELİYOR: İşçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme olarak tanımlanabilecek ve işkolunun tümü için geçerli olacak bir sözleşme türüdür ve ilk defa ülkemizde uygulanacaktır. Bu sözleşmede çalışma ilişkileri düzenlenecek olup mali hakları içermeyecektir. Çerçeve sözleşmeler, Ekonomik ve Sosyal Konsey'de temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde bağıtlanan ve sadece kendi üyelerini kapsayan; mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal sorumluluk ve istihdam politikalarına ilişkin düzenlemeleri içerebilecek.

■ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GELİYOR:İşçi sendikası ile işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsayan toplu iş sözleşmesi türü olacak olup, mali hakları da içerecek.

■ İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TİPİ DEĞİŞİYOR: Halen 2822 sayılı TİSGLK gereğince imzalanan TİS'ler olup yeni kanun birçok uygulamayı değiştiriyor. Bu sözleşme türü, bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum ve kuruluşuna ait aynı işkolunda birden çok işyerini kapsayan sözleşmedir.

■ 7 KİŞİ SENDİKA KURABİLECEK: Kanun gereğince, sendika, işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için en az yedi işçi veya işverenin bir araya gelerek bir işkolunda faaliyette bulunmak üzere oluşturdukları tüzel kişilik olacak.

■ SENDİKA KURMAK İZNE TABİ DEĞİL: Dileyen yedi işçi veya işveren çalıştıkları-faaliyette bulundukları işkolu bazında sendika kurabilecekler ve kurma izni için herhangi bir makamın onayı olmayacak.
Sendikalar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanacaklar.
Vali, tüzük ve kurucuların listesini on beş gün içerisinde Bakanlığa gönderecek ve Bakanlık da kuruluşun adını, merkezini ve tüzüğünü on beş gün içinde internet ortamında ilan edecek.
15 yaşını tamamlamış her işçi sendikalara üye olabilecek.

■ BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK SERBEST: Anayasa'da en son yapılan değişiklikle referandumda kabul edilen duruma göre, aynı işkolunda olmamak kaydıyla, işçi veya işverenler farklı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olabilecekler. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlerin işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilirler. İşçi ve işverenlerin bu hükme aykırı şekilde birden çok sendikaya üye olmaları halinde sonraki üyelikler geçersiz sayılacak.