Advertisement

Yeni düzenlemede grev ve lokavt kararı alınması için 60 günlük süre konulurken, grev yasaklarının bulunduğu alanların büyük oranda azaltılması da dikkat çekiyor. Ancak gerçek bir toplu pazarlık için grev ve lokavtın her türlü yasaktan arındırılması gerekiyor

Yetki için düşürülen barajlar ve grevin yasak olduğu işler dışında TİS süreçleri pek değişmemekle birlikte, amaçlara uygun olarak sendikalı işçi sayımızın yüzde 6'dan yüzde 50'ye çıkarılması sonrasında bilgi sahibi olmak adına TİS süreçlerini öğrenmek de önemli.
Gerek ülke gerekse de işyeri-işletme barajını aşıp TİS yetkisi alan işçi sendikası, belgeyi alma tarihinden itibaren on beş gün içinde işvereni toplu görüşmeye çağırır. Bu süre içinde çağrı yapılmazsa, yetki belgesinin hükmü kalmaz.

TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ
Çağrının işverene tebliği tarihinden itibaren altı işgünü içinde taraflar toplu görüşmenin yer, gün ve saatini aralarında anlaşarak belirlerler. Anlaşmaya varılamazsa, taraflardan birinin başvurusu üzerine, yapılacak ilk toplantının yeri, günü ve saati resmi makamca (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nce) derhal belirlenir ve taraflara bildirilir. İşçi sendikası, çağrı tarihinden itibaren otuz gün içinde yapılacak olan ilk toplantıya gelmez veya aynı süre içinde toplu görüşmeye başlamazsa yetkisi düşer. Toplu görüşmenin süresi, ilk görüşme tarihinden itibaren altmış gündür. Toplu görüşmenin sonunda bir anlaşmaya varılırsa beş nüsha olarak düzenlenecek olan toplu iş sözleşmesi taraf temsilcilerince imzalanır. Toplu görüşme için kararlaştırılan ilk toplantıya taraflardan biri gelmez veya geldiği halde görüşmeye başlamazsa, toplu görüşmeye başlandıktan sonra toplantıya devam etmezse ya da taraflar toplu görüşme süresinin içerisinde (60 gün) anlaşamadıklarını bir tutanakla tespit ederlerse ya da toplu görüşme süresi anlaşma olmaksızın sona ererse taraflardan biri uyuşmazlığı altı işgünü içinde görevli makam olan İl Müdürlüğü'ne yazıyla bildirir. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer.
Uyuşmazlık yazısını alan İl Müdürlüğü 6 işgünü içinde taraflardan en az birinin katılımıyla veya her iki tarafın da katılımı olmazsa re'sen resmi listeden bir arabulucu görevlendirir. Arabulucu tarafların anlaşmaya varması için her türlü çabayı harcar ve ilgililere önerilerde bulunur. Arabulucunun görevi kendisine yapılacak bildirimden itibaren on beş gün sürer. Bu süre tarafların anlaşmasıyla en çok altı işgünü uzatılabilir ve görevli makama bildirilir. Arabulucu başarılı olursa TİS imzalanır.

GREV VE LOKAVT İÇİN 60 GÜN SÜRE VAR
İşçi sendikası uyuşmazlık tutanağının tebliği tarihinden itibaren 60 gün içinde grev kararı alabilir ve bu süre içerisinde altı işgünü önceden karşı tarafa bildirecek tarihte uygulamaya koyabilir.
İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren, grev kararının tebliğinden itibaren 60 gün içinde lokavt kararı alabilir. Bildirilen günde başlamayan grev hakkı veya lokavt düşer. Süresi içinde grev kararı uygulamaya konulmamışsa ve lokavt kararı da yoksa veya lokavt da süresi içinde uygulanmamışsa yetki belgesinin hükmü kalmaz.

 

GREV VE LOKAVT YASAKLARI AZALTILMIŞ

Eski yasaya göre: Can ve mal kurtarma işlerinde, cenaze ve defin işlerinde, su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen linyit üretimi, tabii gaz ve petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı, üretimi nafta veya tabii gazdan başlayan petrokimya işlerinde, banka ve noterlik hizmetlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye, sehiriçi deniz, kara ve demiryolu ve diğer raylı toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde grev yasak olduğu gibi ayrıca, ilaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, aşı ve serum imal eden müesseselerle, hastane, klinik, senatoryum prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde, mezarlıklarda, Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca işletilen işyerlerinde grev yasak iken yeni yasa, grev yasaklı işyerlerini epey azaltmış.
Yeni yasaya göre: Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze ve defin işlerinde; elektrik, doğalgaz, petrol üretimi, tasfiyesi, dağıtımı ile nafta veya tabii gazdan başlayan petrokimyada; bankacılık hizmetlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ile şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve lokavt yapılamayacak.