Advertisement

Emekli olmuş hekim ve sağlık personelinin aile hekimliği merkezlerinde çalışmaya başlamasıyla SGK, emekli aylıklarını kesiyor ama bu yasal değil. Bu konuda yasal boşluk var. Emekli aylığı kesilen doktor, hemşire ve sağlıkçılara dava açmalarını tavsiye ederim

Son günlerde aile hekimleri ile aile hekimliği personelinden çok sayıda mektup gelmeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli olmuş da aile hekimliği sözleşmesi imzalamış emekli hekimler ile emekli sağlık personelinin aylıklarını kesmiş, ödediklerini de faiziyle geri istiyormuş.
Emekli olanların çalışması yasak değildir ama özel sektörde çalışırlarsa emekli aylıklarını alıp SGK ya da çalıştıkları işyerinden aldıkları ücret üzerinden SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) öderler. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında işe girerlerse 5335 sayılı kanunun 30'uncu maddesine göre emekli aylıklarını kaybederler.

AİLE HEKİMLERİ KAMU PERSONELİ DEĞİLDİR
Aile hekimleri ile aile hekimliği personeli kamu personeli değildir. Esasen aile hekimleri, kendi muayenehanesi olan ve kendi muayenehanesi için Sağlık Bakanlığı ile belli bir nüfusa sağlık hizmeti vermek üzere sözleşme yapmış vergi mükellefi hekimdirler. Aile hekimliği personeli de aile hekiminin yanında işe girmiş kişilerdir.
Aile hekimleri ve personeli, kamuda çalışma şekillerini belirleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi değillerdir. Aynı zamanda 657 sayılı DMK'nın 4'üncü maddesinin hiçbir biçimine de bağlı değillerdir.
Bunu, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinde görmekteyiz.
"Madde 3 - ... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya..."
Sözleşmeli olarak çalışan aile hekimi ve aile sağlığı elemanları kurumlarında aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar ve bunların kadrolarıyla ilişkileri devam eder...

EMEKLİ AİLE HEKİMİNİN AYLIĞI KESİLMEMELİ
Kamuda işe giren emeklilerin aylıkları 5335 sayılı kanunun 30 uncu maddesi gereğince kesilmektedir. Maddeye göre; "...Sağlık Bakanlığı'nın tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar.
Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar... " denilmektedir. Bu düzenlemeye göre özellikle emekli hekimlerin emekli aylığı kamuda işe başlasalar da kesilemez, aile hekimleri ve personeli ise kamu çalışanı sayılmaz.