Advertisement

Şehit ve gaziler için terörden dolayı ne kadar tazminat ödendiği, Uludere için 123 bin lira tazminat kararı sonrası sıkça sorulmaya başlandı. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 'inci maddesine göre bazı maddi haklar verilir ve nakdi ödemeler yapılır.
Madde 21 - Kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, sakatlanan, ölen veya öldürülenler hakkında 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

30 YILLIK İKRAMİYE
Ölenlerin kanuni mirasçılarına, en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) 100 katı tutarında, (9.500 x 0,066187 = 628 x 100 = 62.800 lira) ikramiye ödenir.
■ Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteğiyle sürdürebilecek şekilde malul olanlara 200 katı, diğer sakatlananlara (a) bendinde belirtilen tutarın % 25'inden % 75'ine kadar, yaralananlara ise % 20'sini geçmemek üzere sakatlık ve yaralanma derecesine göre, nakdi tazminat ödenir.
■ İkramiye, kanuni mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz.
■ Vazife Malullüğü aylığı: Buna halk arasında şehit aylığı veya gazi aylığı da denir.
Sakatlanarak bağlı oldukları sosyal güvenlik mevzuatına göre emekliye sevk edilenlere görev malullüğü aylığı bağlanır.
■ Emekli aylığı almakta iken sakatlananların almakta oldukları aylıkları görev malullüğü aylığına dönüştürülür.
■ Ölenlerin kendilerine bağlanması gereken görev malullüğü aylığı, dul ve yetimlerine intikal ettirilir.
■ Bağlanan aylıklar, % 25 artırılarak ödenir.
■ Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayanların sakat kalmaları halinde, öğrenim durumlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 36'ncı maddesi hükümlerine göre belirlenecek giriş derece ve
kademeleri üzerinden (Öğrenimi bulunmayanların ilkokul mezunu gibi) kendilerine, ölümlerinde dul ve yetimlerine 5434 sayılı kanun hükümlerine göre T.C. Emekli Sandığı'nca görev malullüğü aylığı % 25 artırılarak bağlanır.
■ Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara göre ücretsiz olarak okutulurlar.
■ Bunlardan, yüksek öğrenim yapmakta olanlar devlete ait yurtlar ile yüksek öğrenim kredilerinden öncelikle yararlanırlar.
■ Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıdaki yazılı hakları kaybederler.
■ Yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanlar ile ölenlerin dul ve yetimlerine en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden, diğerlerine mevcut aylıkları üzerinden, 30 yıl hizmet yapmış gibi emekli ikramiyesi ödenir.
■ Yurtdışındaki özel tahsisli konutlarda oturanların yurtdışı kira bedelleri de istekleri halinde bir yıl süreyle devletçe karşılanır.

KÖYÜ BOŞALTILANLARA ÜNİVERSİTE BURSU
■ Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince devletçe karşılıksız burs verilir.