Advertisement

Kadın memurlar için de 8 Eylül 1999 tarihi keskin bir dönüm noktası oldu. O tarihten önce işe girenler 20 yıl çalışıp emekli olurken, o tarihten sonra çalışma süresi 25 yıla çıktı. Tabii yaş sınırındaki artış da cabası

Eski adıyla T.C. Emekli Sandığı İştirakçisi yeni adıyla 4/C’li olarak emekli olacak olanlar aşağıda açıklanan durumlara göre belirlenen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.
08.09.1999 gününden önce işe girmiş memurların durumu:
08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun Geçici 205’inci maddesinin ilk fıkrasına göre (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Etmediği Fıkra);
08.09.1999 günü itibarıyla,
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
Ayrıca;
Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilere kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartlarıyla emekli aylığı bağlanır.


 

NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI
Yukarıdaki şartı yerine getiremeyen kadınlar ise tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında bir de belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır. Hesaplama ve karşılaştırmalar 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 23.05.2002 günü itibar edilerek yapılacaktır.

Kadın memurların yaşlılıktan emekliliği

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5434 Sayılı Kanun’un Geçici 206’ıncı maddesine göre; 08.09.1999 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamladıklarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar.

Yukarıdaki tabloya göre,  3 sırada olan az kısmına tekabül etmekte ve 20 yılı tamamlamak şartıyla emekli olabileceği YAŞ 42 dir. Bu memur 25 yılı tamamlayınca işinden ayrılabilir ama emekli maaşı ve ikramiyesi için 42 yaşını bekleyecektir. 42 yaşını tamamlayınca o gün geçerli katsayı üzerinden maaş ve ikramiye alacaktır.

01.05.2008 gününden sonra işe giren veya girecek olanların emeklilik şartları;
NORMAL EMEKLİLİK ŞARTLARI

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 9000 gün ve emeklilik yaşı da 58’dir. Emeklilik yaşlarının kademeli artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli edilir.
9000 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de aşağıdaki yaş şartları aranır.
Buna göre;
9000 günü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlayan bayanlar 58 yaşında emekli olurlar ama diğerleri için yaş,
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 59,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 60,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 61,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 62,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan erkek için 63,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden sonra 9000 günü tamamlayan erkek için 64,
7) 1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın için 65
olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 9000  prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

08.09.1999 ile 30.04.2008 günü arasında işe girmiş bayan memurların emekliliği
1999 SANRASINDA YAŞ SINIRI 61

a-Normal emeklilik şartları
08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartıyla normal olarak emekli olacaklardır.

Örnek-1 :
01.01.1973 doğumlu erkek, 01.01.2000 günü memur olmuş ise 9000 gün sayısı ile 58 yaşında yani 01.01.2031 günü emekli olacaktır.
b-Bayanların yaşlılıktan 5400 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları
08.09.1999 günü ve sonrasında işe giren bayanların kısmi emeklilik şartlarıyla yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Örnek-2 :
01.01.1963 doğumlu bayan, 01.01.2005 günü memur olarak işe girmiş ise 5400 gün sayısı ile 61 yaşından yani 01.01.2024 gününden sonra emekli olabilecektir.

Kadınların SGK’dan 5400 gün ile yaşlılıktan emeklilik şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gündür. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 5400 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.