Advertisement

Eski memur ikramiyelerinde idare mahkemelerinden bazıları talebi reddediyor bazıları da kabul ediyor ama güncel değil, emekli olunduğu yılın katsayılarıyla karar veriyordu. Biz de her iki durum için "İtiraz edin" diyorduk. İlk defa Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu "Güncel ödensin" kararı verdi

Gazetemizin ilk manşetlerinden birisi, 03.03.2009 günü "istifa eden memur ikramiye alabilecek" olmuştu. İşte o günden beridir fikri takiple 20'ye yakın ikramiye yazımız oldu. Bazen, SGK'ya verilecek dilekçe örneği, bazen idare mahkemesine verilecek dava dilekçe örneği, bazen de ret kararına karşı veya güncel ödensin diye Bölge İdare veya Danıştay'a verilecek itiraz-temyiz dilekçe örnekleri verdik. İşte ilk çıktığı günden beri bizi/gazetemizi takip eden okurlarımızdan, Meryem Coşkun dilekçe örneklerimizi kullanıp tavsiyelerimize uyarak sonunda başarıya ulaştı. Eski yıllarda memur olarak geçirdiği ve sonrasında da SSK'dan emekli olduğu yıla göre değil, 2013 yılı rakamlarıyla güncel ikramiye kararını Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu'ndan çıkarttı.

ANKARA BÖLGE İDARE 'ÖDEME, GÜNCEL RAKAMDAN OLSUN' DEDİ
Meryem Coşkun, SGK'ya dilekçe verip eski memuriyet süreleri için ikramiyesini talep etmiş, SGK'nın reddi sonrasında da Ankara 17. İdare Mahkemesi'nde süresi içinde dava açıp dilekçe örneğimizdeki gibi "ikramiyesinin güncel katsayılarla ödenmesini" talep etmiştir. 17. İdare Mahkemesi, ikramiyenin ödenmesi talebini kabul etmiş ama güncel ödenme talebini reddedip davacının emekli olduğu yıldaki
katsayılara göre ikramiyesinin ödenmesine karar vermiştir. Okurumuz, bu karardan sonra bu köşeden 10.07.2012'de yayınladığımız, Bölge İdare Mahkemesi'ne verilecek itiraz-temyiz dilekçe örneğiyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurup reddedilen güncel ödeme kararının kabulünü talep etmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu da Meryem Hanım'ın bu talebini kabul etmiştir. Bu, bugüne kadar emekli ikramiyelerinde güncel ödemeyle ilgili ilk karardır. Hem okurumuzu hem de güncel karara imza atan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurulu üyelerini yürekten tebrik
ediyorum.

KARARIN SONUÇ BÖLÜMÜ
"Açıklanan nedenlerle davacı itirazının kabulü ile Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce verilen 02.11.2012 gün ve E:2011/759; K:2012/1806 sayılı kararın davacının ikramiye tutarının güncellenerek ödenmesi yönündeki isteminin reddine ilişkin kısmının ve buna dayalı olarak idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin bölümünün kaldırılmasına; kararın iptal ve kabule ilişkin kısmının ise usul ve hukuka uygun olduğu ve bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığı anlaşıldığından dayalı itirazının reddi ile kararın bu bölümünün onanmasına; davanın ilk safhasına ilişkin 80,80 TL yargılama gideri ile davacı itirazı nedeniyle doğan 90,40 TL yargılama giderinin dayalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine; davalı idarenin itiraz giderlerinin ise kendi üzerinde bırakılmasına; posta gideri avansından artan miktarın istenilmesi halinde itiraz eden taraflara iadesine, 27.03.2013
tarihinde oybirliğiyle karar verildi."

 

'GÜNCEL' İÇİN DAVALARINIZA DEVAM EDİNİZ

Bazı okurlarımızın daha yerel idare mahkemelerindeki davaları devam ediyor, bu kişilerin de kazanacakları ikramiye için "güncel" kararı çıkmazsa, bu kararı örnek gösterip 30 gün içinde Bölge İdare'ye itiraz-temyiz dilekçesi göndersinler. Davayı kaybedenler de aynı şekilde hem kazanmak hem de "güncel"i almak için yine 30 gün içinde Bölge İdare'de temyiz-itiraz etsinler. Bu arada SGK davayı kazansa da kaybetse de mutlaka itiraz-temyiz etmektedir. Bu sebeple, davayı kazandıkları halde "güncel" olsun diye 30 gün içinde itiraz-temyiz etmeyenler de, SGK'nın itiraz dilekçesine zamanında
cevap yazarak "güncel"i talep etsinler.