Advertisement

Ali Bey, 2006'da SSK'dan emekli oldum. 2009'da emekli aylığımı kestiler, gidip "Ne oldu" diye sordum, "Sizin primlerinizin içinde 60 gün başkasına aitmiş, bu sebeple aylığınızı kestik, faiziyle birlikte 4 yıldır ödediğimiz aylıkları geri verin, sonra da gidin 60 gün daha çalışın sizi emekli edelim" dediler. Bana zamanında "60 günün eksik" deselerdi çalışmaz mıydım? Dava açtım, önce kazandım, Yargıtay olmaz dedi ve kaybettim. Şimdi de son durumda "Paranın ana parasını ödeyeceksin" diyorlar, bu haksızlık değil mi? İsmi mahfuz
Sayın okurum, adaletsizliğin daniskasını hem SGK hem de Yargıtay'dan yemişsiniz. SSK size "60 gününüz eksik" diye bilgi verseydi 60 gün geç emekli olurdunuz, ama 4 yıllık emekli maaşınızı iade etmeniz gerekmezdi.
"T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ, E. 2013/3260, K. 2013/7742, T. 17.4.2013 DAVA: Davacı, ödenmiş olan yaşlılık aylıklarından dolayı kuruma borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra aşağıdaki karar tespit edildi:
KARAR: Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
Dava, davacının 01/12/200620/06/2009 (dava tarihleri) arasında ödenen yaşlılık aylıkları nedeniyle kuruma borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece bozma ilamı sonucunda davacının prim ödeme gün sayısının 60 günün düşülmesi sonucu 5104 güne düştüğü, bu 60 günün kendisine ait olmadığını bilmemesinin düşünülemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. İncelemede "Bozma ilamında; 5510 sayılı Yasa'nın 96. maddesinin tartışılması gerektiğine işaret edilmiştir. Mahkemece, davacının, süresine ilave edilen 60 günü bilmesi gerektiği dolayısıyla kurum işleminde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmış ise de, somut olayda davacının kurumu yanılttığı veya kasıtlı davranışı ile olaya sebebiyet verdiği yönünde delil ve emare yoktur. Böyle olunca, davacıya yapılan yersiz ödemelerin 5510 sayılı Yasa'nın 96/b maddesi kapsamında iadesi gerekir. Mahkemece, davacıdan hangi tarihten itibaren faiz talep edildiği araştırılmalı ve açıklanan ilkelere göre sonuca gidilmelidir. O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi."

SGK'YA KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇIN
Şimdi bu davayı artık kaybettiniz sayılır, zira SGK ve Yargıtay el ele vermiş sizin uğradığınız haksızlığı ve hukuksuzluğu gidermek yerine, sizi hem 4 yıllık emekli aylığından etmişler hem de ödedikleri emekli aylıklarını geri istiyorlar. Gerçi Yargıtay lütfetmiş "Faizi almayın" demiş ama tavsiyem, şimdi
SGK'ya karşı tazminat davası açın. Zira size zamanında doğru bilgi vermemiş ve 4 yıllık emekli aylığından mahrum kılmış. Bu dört yıllık emekli aylığını SGK'dan hem de faiziyle isteyin.