Advertisement

Eğer faturada işlem bedeli ayrıntılı belirtilmemişse sigortalının yurtdışında yaptırdığı tedavilerin masrafının yarısını SGK, diğer yarısını ise işveren karşılayacak

GSS DEĞİŞİKLİKLERİ

1- ÖSYM'de part-time çalışanlar
ÖSYM tarafından sınav hizmetlerinde kısmi süreli olarak istihdam edilenler GSS kapsamına alınarak bunların primleri ÖSYM tarafından ödenecek. Kendileri ceplerinden GSS primi ödemeyecekler. Bilindiği üzere kısmi süreli çalışanlar (kod 7-puantaj) dışında ayda 30 günden kalan günlerinin primlerini kendileri ödemek zorundadır. Şimdi bu uygulamadan ÖSYM çalışanları muaf oldular.

2- Polis adayları GSS'li oldu
Torba Kanun'un 39. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin 4. fıkrasının "e" bendinin sonuna "...ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde polislik eğitimine tabi tutulan adaylar" ibaresi eklenmiştir. Artık bu öğrenciler de GSS'den prim ödemeden öğrenci gibi yararlanacaklar.

3- Yurtdışında tedaviye 'ortak fatura' geliyor
Torba Kanun'un 40. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 66. maddesinde değişiklik ve ilaveler yapıldı. Buna göre Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan durumlarda yurtdışına hasta sevkinde, faturada ayrıntı yoksa bedelin yarısını SGK diğer yarısını ise işveren ödeyecek. Madde şöyle: "Kuruma gönderilen sağlık hizmeti faturalarında yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin yüzde 50'si kurumca, kalan yüzde 50'si ise kendi kurumlarınca karşılanır."

 

Sosyal güvenlik denetmenleri bazı haklarına kavuştular

SGK denetmenleri, esasen denetim işi yaptıkları halde harcırahı memur gibi alıyorlar, denetim tazminatı ve özel hizmet tazminatı alamıyorlardı. Şimdi yapılan düzenlemelerle, harcırahı artık denetim elemanı gibi alacakları ÖHT ve denetim tazminatları geldi. 657 sayılı Kanun'un 86'ncı maddesine fıkra eklenmiştir: "Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık izin verilir. Bu iznin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında devlet memurları için öngörülen hükümler uygulanır." Bu değişiklikle vekil memurlar da asiller gibi yıllık izin alabilecek.

KADIN MEMURA DOĞUMDAN SONRA 2 YIL GECE NÖBET YOK
657 sayılı Kanun'un 101'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Doğumdan sonraki bir yıl süreyle" ibaresi "Doğumdan sonraki iki yıl süreyle" şeklinde değiştirilmiştir. Eski uygulamada, "Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez" deniliyordu.