Advertisement

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince (resmi) nikâhsız da olsa memur doğum yaparsa tüm anne haklarından yararlanır

Ali Bey, 657'li memur nikâhsız doğum yapmak zorunda kalırsa işten atılır mı? Annelik haklarını kullanabilir ve izinlerini alabilir mi? Çaresizlik içindeyim, günlerdir avukat avukat geziyorum, bir yandan da kızımın geleceğinden şüphe ediyorum. Çocuğu aldırmaya da gönlüm razı gelmiyor ama işten atılırım diye çok korkuyorum. ■ İsmi saklı
Sayın okurum, hiç merak etmeyin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince, resmi nikâhsız doğum yapmak işten atılma sebebi değildir. Nikâhsız da olsa hamile kalan kadın memur, doğum öncesi ve sonrası izinlerini kullanabilir. Zira doğum izni kullanmak, evlilik cüzdanı olduğu için değil, kadın hamile kaldığı için verilir.

NİKÂHSIZ ÇOCUĞA SAHİP OLMAK SUÇ DEĞİL
657 sayılı Devlet Memuru Kanunu'nun 125. maddesi disiplin suç ve cezalarını belirler. Cezalar da uyarma, kınama, kademe ilerlemesinin durdurulması, aylıktan kesme ve memuriyetten çıkarma başlıkları altında düzenlenmiştir.
Memuriyetten çıkarma suçları da aşağıdaki gibidir.
"E - Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak (...) bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurtdışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a aykırı fiilleri işlemek."

TÜM HAKLARINIZI DA KULLANIRSINIZ
657 sayılı Kanun gereğince,
■ Doğumdan önce 8 ve sonra 8 hafta izniniz var.
■ Hamileliğinizin 24. haftasından itibaren 2 yıl boyunca size gece nöbeti verilemez.
■ Doğum izni bitiminden itibaren 2 yıl aylıksız izin alma hakkınız var.
■ Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda kadın memurun tercihi esastır.

 

NÜFUSA KAYIT SÜRECİ

Çocuk ile ana arasında soybağı doğumla kurulur, çocuk ile baba arasında soybağı, ana ile evlilik, tanıma veya hâkim hükmüyle kurulur (MK 282). Evlilik dışında doğan çocuk ana ve babasının birbiriyle evlenmesi halinde kendiliğinden evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabi olur. Evlilik dışında doğan çocuklar annenin aile kütüğüne annenin bekârlık soyadıyla kaydedilir. Evlilik dışında doğan çocuk babası tarafından tanınırsa yani babası olduğunu kabul ederse, baba ismi yazılarak annenin nüfus hanesine yazılır. Çocuk, ana ve baba evli değilse ananın (bekârlık) soyadını taşır.