Advertisement

Çalışan kadınlar doğumdan önce 8, sonra 8 hafta çalışmazlar ve çalışmadıkları bu sürenin parasını da SGK'dan geçici işgöremezlik ödeneği adı altında alırlar. Ancak bu para, çalışırken doğum iznine çıkan kadına verilir, işten çıkana veya çıkarılana verilmez. Ayrıca doğumdan önce ücretsiz izin alan kadına da verilmez

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku gereğince, çalışan kadın hamile kalırsa doğumdan önce 8, doğumdan
sonra da 8 hafta işe gidemez ve çalıştırılamaz. Ancak kadının işi hafifse raporla doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışabilir ve kullanmadığı 5 hafta, sonraki 8 haftaya ilave edilir.

PARASINI SGK ÖDER
5510 sayılı Kanun'un 18. maddesine göre de kadının doğum sebebiyle işe gidemediği 16 haftanın parasını geçici işgöremezlik ödeneği adı altında SGK öder. "4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için" geçici işgöremezlik ödeneği verilir.
İşverenler, çalışanlarının brüt ücretini SGK'ya bildirirler. Kadına ödenecek geçici işgöremezlik ödeneği de "İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici işgöremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde 17'nci maddeye göre hesaplanacak günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir". Yani ayda 2100 lira brütü olan kadına, 112 gün için günlük 46.66 liradan 5226 lira SGK tarafından doğum izni bitiminde ödenir.

ÇIKARIRSAN ALAMAZ
Kadının, doğumdan önceki 8 ve sonraki 8 hafta süresince SGK'dan geçici işgöremezlik alabilmesinin ana kurallarından birisi de sigortalı olmasıdır. Yani işten çıkmış ve çıkarılmış kadın para alamaz. Aynı
zamanda doğum iznine çıkma sırasında ücretsiz izinli olan kadına da para ödenmez. Konuyla ilgili SGK'nın uygulaması da bu yönde.