Advertisement

Ali Bey, biz babamın ilk eşinden çocuklarıyız. Babam bir kadınla evlendi ama sorunlu bir evlilikti ve boşanma davası açtı. Fakat dava devam ederken öldü, şimdi bu kadına babam üzerinden dul aylığı bağlanmasını istemiyoruz. Babamın mirasına da girmesini istemiyoruz. Bu konuda bize yol gösterir misiniz? İsmi saklı

Sayın okurum, evliliğin sonlanması hallerinden birisi boşanma, diğeri de ölümdür. Boşanma davası sonlanmadan babanız öldüğü için SGK babanızın eşine dul aylığı bağlar. Buna engel olamazsınız.
Babanızın nereden emekli olduğunu ve babanızın ve dul eşinin yaşlarını yazmamışsınız. Babanız SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise aradaki yaş farkının önemi yok. Dul kalan kadın "tam dul aylığı" alır. Ancak, babanız TC Emekli Sandığı emeklisi ise aralarındaki yaş farkı çok önemli. 5434 sayılı Kanun'un 71. maddesi şöyle: "İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır."
Buna göre yaş farkı 30 veya daha büyük ise evlilik 10 yıldan az sürmüş ve çocukları yoksa "yarım dul aylığı" verilir.

MİRAS İÇİN DAVAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ
Babanızın yeni eşini mirastan mahrum etmek isterseniz, babanızın vefatıyla yarım kalan boşanma davasına devam edebilirsiniz. Dava sonunda eğer mahkeme boşanmaya karar verirse artık babanızın yeni eşi mirasa giremez. Medeni Kanunumuza göre, "Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler". İlgili maddelere göre boşanan eşlerin birbirlerine mirasçı olamayacakları an, boşanmaya ilişkin kararın tüm aşamalardan geçerek kesinleştiği andır. Buna göre, boşanma kararı kesinleşmeden eşlerden biri öldüğünde, diğer sağ kalan eş, ölen eşe mirasçı olabilecektir. Boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde mirasçı olamaz.
Yargıtay 2.HD, 27.12.2002, 2002/13667 E, 2002/9870 K sayılı hükmünde, "Boşanan eşlerin, bu sıfatlabirbirlerinin yasal mirasçısı olamayacaklarını, boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakların aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybedeceğini, boşanma davası devam ederken ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde de mirasın eşe kalmayacağını" kararlaştırmıştır.
Yargıtay başka bir kararında da (2 HD, 30.06.2003 gün, 2003/8765 E, 2003/9870 K.) "...davacı mirasçılarının davaya devam edeceklerini bildirmiş bulunmaları karşısında; davalının kusur nispetinin veya kusursuz olup olmadığının tespiti yönünden davaya devam edilerek sonucuna göre karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir" demiştir.