Advertisement

Bir yıl içinde yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa, 1 Ekim 2008'den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş tüm memurlar en az 10 yıl memuriyet yapmışlarsa 61 yaşında kendi istekleri ile emekli
olma hakkını elde edecekler

Anayasa Mahkemesi’nin kararının sonuç bölümüne göre; “8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun, 23.5.20002 günlü, 4759 sayılı Kanun’un 6. maddesiyle değiştirilen geçici 206.maddesinde yer alan ‘8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan...’ ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün, Anayasa’nın 153.maddesinin üçüncü fıkrası ile 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesine, 18.6.2013 gününde oybirliğiyle karar
verildi.”
Bu durumda, 5434 sayılı Kanun’un geçici 206.maddesindeki paranteze aldığım bölüm ortadan kaldırılmış oldu, “ (8.9.1999 tarihinde sandık iştirakçisi olanlardan) 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar, yaş haddi nedeniyle istekleri üzerine veya resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet sürelerinin 10 yılını doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar. “

BİR YIL İÇİNDE YENİ DÜZENLEME GELMEZSE
Anayasa Mahkemesi kararı gereğince, TBMM’nin bir yıl içinde kararda geçen eşitsizlik giderilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapması gerekir. Eğer bir yıl içinde yasal bir düzenleme yapılmazsa, 5434
sayılı Kanun’a göre eski adıyla TC Emekli Sandığı’na en az 10 yıl kesenek ödemiş olanlardan, yaş haddi (memurlar için 65, öğretim üyeleri için 67) sebebiyle işlerine son verilenler ile kendi istekleriyle işten ayrılmış olanlara emekli aylığı bağlanmış olacak.

BU MADDE DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ
8 Eylül 1999 günü Resmi Gazete’de yayımlanan, 5434 sayılı Kanun’a geçici 206.madde eklenmişti. 4447 sayılı Kanun’la “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte fiili hizmet süreleri 8 yıl ve daha fazla olan iştirakçiler, 61 yaşını doldurmaları nedeniyle istekleri üzerine veya kurumlarınca yaş haddinden resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılı doldurmuş olmak şartıyla emekli aylığına hak kazanırlar” şeklindeydi. Ancak, zamanın anamuhalefet partisi Refah’ın başvurusu ile 2001 yılında Anayasa Mahkemesi iptal etmiş ve yukarıdaki hale getirilmişti.
Bu hale göre de;
1- 8.9.1999 günü en az 50 yaşında olmak
2- 8.9.1999 günü memur olmak
3- 61 yaşında kendisi isterse veya amirinin işten çıkarmasıyla emekli oluyorlardı.

 

TBMM BİR YIL İÇİNDE YENİ BİR DÜZENLEME YAPMAZSA

Şayet, bir yıl içinde yeni bir düzenleme yapılmazsa, 1 Ekim 2008’den önce Emekli Sandığı iştirakçisi olmuş tüm memurlar en az 10 yıl memuriyet yapmışlarsa 61 yaşında kendi istekleri ile emekli olma hakkını elde edecekler. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümeyecek olsa bile bu bakımdan fiili bir durum oluşturacak. 08.09.1999 tarihinde 50 yaşında olanlar değil de herhangi bir tarihte 50 yaşını dolduranlar haktan yararlanma yönünde avantaj sağlayacağından geçici bir madde süreklilik kazanmış olacak. 2014 yılına kadar 10 yıl hizmeti doldurmuş ve 4/C sigortalılığından (Emekli Sandığı
iştirakçiliğinden) emekliliğe tabi durumdaki olanlar bu iptalle birlikte 50 ve üzeri yaşlarda bulunmaları hasebiyle 15, 20 veya 25 yıl aranmadan 10 yılla emekli olabilecekleri şekline dönüşmüş oluyor. Mevcut durumda Haziran 2013 ayı itibarıyla 25 yıl hizmeti tamamlayan bir erkek memur 51 yaşını beklemek durumunda iken 10 yıl hizmeti ve 50 yaşını doldurmuş olan bir memur amiri tarafından resen işine son verilirse hemen emekli olma fırsatını yakalamış olacak.