Advertisement

Ali Bey, 1960 doğumluyum, 1976 yılında işe girdim, 3600 günle 50 yaşını doldurunca (2010 yılında) emeklilik talebim oldu. SGK, "1976'da işe girişin görünüyor ama işveren prim ödememiş" deyip reddetti. Ben de dava açtım, iş mahkemesi beni haklı buldu ve emeklilik kararı verdi ama SGK temyiz edince, Yargıtay mahkeme kararını bozup "50 yaşında değil, 56 yaşında emekli olur" dedi. Ben şimdi derdimi kime anlatacağım? Nevin Pano
Nevin Hanım, gerçekten çok ilginç, yerel mahkeme doğru karar vermiş ama Yargıtay hatalı karar verip kararı bozmuş. Dosyanıza göre (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2012/16951 E. ve 2013/11922 K. İlamında) Yargıtay'ın "...yaşlılık aylığına hak kazanıldığının tespitine ilişkin bölümün bozulmasına karar verilmiştir. 23.07.1960 tarihinde doğan davacının yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanabilmesi için gereken 56 yaşını doldurmuş olma şartını tahsis talep tarihi olan 27.07.2010 tarihi itibarıyla yerine getirmediği anlaşılmakla, yaşlılık aylığı bağlanmasına ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken" gerekçesiyle verdiği bu bozma kararı hukuka aykırıdır. Mahkemeden kararında direnmesini talep edin. Direnmezse bu defa yeni kararı siz temyiz edin, belki hatalarını görürler ve sizin emekliliğinizi onarlar.

GEÇİCİ 81'İN A BENDİ DE VAR
8.9.1999 günü Resmi Gazete'de yayımlanan ve kamuoyunda "Kademeli Emeklilik" diye anılan 4447 sayılı yasayla değişik 506 sayılı Kanun'un geçici 81. maddesinin A bendine göre;
"Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; (8.9.1999)
A) Bu kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır..."
Yani erkek ise 8.9.1976 gününden önce işe girenler, kadın ise 8.9.1981 gününden önce işe girenler eski kanun hükümlerine tabidir ve 3600 gün ile kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli olurlar. Kademeye girmezler.

SSK'NIN 12-99 EK GENELGESİ DE BUNU ÇOK GÜZEL ÖZETLER
10.09.1999 günü yayınlanan 12-99 ek sayılı SSK genelgesine göre,
"Geçici 81'inci maddenin (A) bendi uyarınca, yeni kanunun yayım tarihinden önceki hükümlere göre yaşlılık aylığına hak kazanmış olanlara, sigortalılık süresi 18 (dahil) yıldan daha fazla olan kadın ve sigortalılık süresi 23 (dahil) yıldan fazla olan erkek sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamadıkları önceki hükümlere göre tespit edilecektir.
Buna göre;
a) 08/09/1999 tarihinde 506 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinin (A) bendinin
(a) ve (c) alt bentlerindeki hükümler uyarınca yaşlılık aylığına hak kazanmış olanlar, diledikleri tarihten,
b) 08/09/1999 tarihinde kadın ise 18, erkek ise 23 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar, bu tarihten önce yürürlükte bulunan 506 sayılı Kanun'un 60'ıncı maddesinin (A) bendinin (a) ve (c) alt bentlerindeki hükümler uyarınca yaşlılık aylığına hak kazandıkları tarihten, sonra tahsis talebinde bulunabileceklerdir... "