Advertisement

Yabancı uyruklu işçi çalıştırmada değişiklikler var. Artık yurtdışında iken çalışma iznine başvuran ve ülkemize çalışmak amacıyla gelenlerden ayrıca ikamet tezkeresi talep edilmeyecek. Yeni uygulama 11 Nisan 2014 tarihinden itibaren başlatılıyor

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun gereğince, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bir işveren yanında veya kendi nam ve hesabına çalışmaya başlamadan önce izin alması gerekmektedir. Yabancı uyruklulara çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

BAŞVURUDA NELER ÖNEMLİ? 
- Yabancı halen yurtdışında ise;
Türkiye dışında olan yabancılar, izin başvurularını o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Temsilcilik de başvuruyu bakanlığa gönderir. Bakanlık da uygun gördüğüne 30 gün içinde belgesini gönderir. Yabancı da en geç 90 gün içinde Türkiye’ye gelip, emniyete başvurup ikamet tezkeresi talep ederdi.
Şimdi ise;
11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 11/4/2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 27’nci maddesi ile geçerli çalışma izni ve 4817 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine istinaden verilen çalışma izni muafiyet belgesi ikamet izni sayılacak olup 11/4/2014 tarihten itibaren ülkemize çalışmak için gelen yabancılardan çalışma izni alanlardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecektir. 
- Halen yurtiçinde bulunanlar;
Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya bunların işverenleri başvurularını bakanlığa yurtiçinden de yapabilirler. Başvuru usulüne uygun ise bakanlık tarafından en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

YABANCININ SOSYAL GÜVENLİĞİ
Yabancı çalışanlar için de SGK’ya işe giriş bildirgesi verilmelidir ama bunun süresi normal çalışanlar gibi değildir. SGK’nın revize 2013/11 sayılı genelgesi gereğince;
İşverenlerin, 
- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde, 
- Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre içinde, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır.
45 günlük sürenin hesaplanmasında çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sürenin son gününün resmi tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin sona erdiği tarihten itibaren başlatılacaktır.
İşverenlerin işe giriş bildirgesini 45 günlük süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranmayacaktır.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANMAZ
İşyeri bildirgesinin işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde kuruma verilmesi halinde işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi verilmesi süresinin geçmiş olması halinde ise aylık prim ve hizmet belgesinin kâğıt ortamında düzenlenerek kuruma verilmesi durumunda bu belgelerin geç verilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulanmayacaktır.
Hatta geçmişte bu hüküm olmadığından ceza ödeyen işverenler de başvurup ödedikleri idari para cezalarını da revize 2013/11 gereğince SGK’dan geri alabilirler.

11.4.2014’TEN SONRA İŞLEMLER NASIL YAPILACAK?
6458 sayılı Kanun 11/4/2014 tarihinde yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra 4817 sayılı Kanun’a göre çalışma izni aynı zamanda ikamet izni olarak da değerlendirilecektir. Bu nedenle, işverenlerin; 
- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün içinde, 
- Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde, sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek kuruma vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. İşyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem
yapılacaktır.