Advertisement

Yeni kanun ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 lira ek ödeme getirildi. Tek şartı, emekli olduktan sonra çalışmamak

22.02.2014 tarih ve 28921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6519 sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7'nci maddesiyle değişik 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek81'inci maddesi şöyledir:
"Milli İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya adi malullük aylığı ödenenlerden emekli aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her ay emekli aylıklarıyla birlikte 100 TL tutarında ayrıca ödeme yapılır.
Bu kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler, en geç bir ay içinde durumu TC Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'ne bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanuni faiziyle birlikte geri alınır."
Söz konusu düzenleme gereğince, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak emekli aylığı veya malullük aylığı alanların aylıklarına 100 TL, vefat etmiş olanların aylık bağlanmış dul ve yetimlerine de 100 TL aylık bağlama oranlarında yansıtılacaktır.
Ancak bu ödeme;
■ Makam tazminatı alanlara,
■ Vazife malullerine,
■ Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş kadro unvanı esas alınarak aylık bağlanmamış
olanlara,
■ Sosyal Güvenlik Destek Primi dahil herhangi bir statüde (Mülga Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) çalışmakta olanlara ödenmeyecektir.
Bu ödemenin ilgililer hakkında uygulanması için kendilerinin SGK tarafından hazırlanmış beyan ve taahhütnameyi imzalayıp kuruma (Mithatpaşa Cad. No: 7 Sıhhiye-Ankara) göndermeleri gerekmektedir.
İşte form: