Advertisement

Bağ-Kur’lu olmak için, vergi mükellefiyeti, şirket ortaklığı veya meslek odası-derneği kaydı gerekir. Bazı hallerde oda-dernek veya vergi kaydı hataları sebebiyle Bağ- Kur sigortalılık süreleri silinmektedir. Silinmiş süresiyle emekli olanların ise emekli aylıklarını SGK kesmekte; ama yargı kesilemez diyordu. Şimdi Torba Yasa ile SGK durumu düzeltiyor. Geçmiş yıllarda esnaf oda-derneklerindeki hatalı kayıtlar sebebiyle Bağ-Kur sigortalılık süreleri silinenler için hak geliyor.

ALT KOMİSYONDAN GEÇTİ
Torba Yasa’nın alt komisyonunda kabul edilen metin şöyle:
“MADDE 59- 5510 sayılı Kanun’a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 54- Mülga 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları Kanunu, mülga 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birlikleri Kanunu ve mülga 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’na göre; esnaf ve sanatkâr siciline veya odasına ya da her ikisine birden kayıtları bulunmakla birlikte üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine, kuruma kayıt ve tescili yapılmakla birlikte, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık süreleri geçersiz sayılarak iptal edilen sigortalılardan 22/3/1985 tarihinden sonraki sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır.
4’üncü ve 7’nci maddeleri ile 2926 sayılı Kanun’un 2’nci, 5’inci ve 9’uncu maddelerine göre kayıt ve tescili yapılanların, sigortalılık tescil ve sürelerine esas tarımsal faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluş üye kayıtlarının mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespit edilmesi üzerine sigortalılıkları geçersiz sayılarak iptal edilenlerin, tescillerinin yapıldığı tarihten 31/12/2010 tarihine kadar geçen sürelere ait prim, gecikme zammı ve gecikme cezalarının 31/12/2013 tarihine kadar ödenmiş olması şartıyla, 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılıkları başlangıç tarihinden itibaren geçerli sayılır. Ancak, tevkifat kesintisine binaen geriye dönük yapılan tescillerden, tevkifatın yapıldığı tarihte ziraat odası kaydı bulunmayan, daha sonra geriye dönük tesis edilen kayıtlar geçerli kabul edilmez.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra birinci ve ikinci fıkralar uyarınca hizmet iptali yapılmaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar kurum tarafından belirlenir.”

 

İMD’lerin ücreti düzeliyor

28.08.2013 günü bu köşeden “İŞKUR meslek danışmanları uzman olmalı” demiştik. Ardından da İŞKUR Genel Müdürü aramış ve “İş ve meslek danışmanlarının (İMD) ücretlerini düzelteceğiz” demişti. Şimdi Torba Yasa ile İMD’lere yüzde 150 oranında özel hizmet tazminatı ödeneceği alt komisyondan geçti.
“MADDE 67- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun;
a) 152’nci maddesinin “IITazminatlar” kısmının “A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
“n) Türkiye İş Kurumu iş ve meslek danışmanları için % 150’sine...”