Advertisement

6331 sayılı Kanun gereğince 10, 50 gibi çalışan sayısına göre “işyeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı” çalıştırmada bugüne kadar çırak ve stajyerler dahil herkes sayıya dahil ediliyordu. Torba Yasa’nın 17. maddesiyle artık “çırak ve stajyerler” çalışan sayısına dahil edilmeyecek. Ayrıca, eğitim almak şartıyla 10’dan az çalışanı olan az tehlikeli işyeri sahibi işverenler, OSGB’lere para vermeden kendileri iş sağlığı güvenliği hizmeti verebilecekler.

Bundan başka, artık bazı işyerlerinde işverenler, uzman çalıştırmadan kurslara giderek kendileri işyerinin iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olabilecekler.

“Torba Yasa ile gelen değişiklik metni:

“MADDE 17- 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde geçen “işyeri hekimi ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde” ibaresi; bendin sonuna “Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler” cümlesi ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Mevcut madde aşağıdaki gibiydi.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar.

c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.

ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

(2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, Sağlık Bakanlığı’na ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir.

(3) Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

Muğla Ortaca’da OSGB açılışındaydım

Hemen her gün yüzlerce iş kazasının gerçekleştiği ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın önemi giderek daha da artıyor ve artmalı da. Bu sebeple her ortamda desteklediğim bu tür gelişmeleri de yakından takip ediyorum. Eski Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın davetiyle dün Muğla Ortaca’da idim. Duyum Danışmanlık ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Ortaca şubesinin açılışını birlikte gerçekleştirdik. Umarım her çalışana ve çalıştırana faydası olur. Zira, yasaya uyuldukça çalışanlar kazaya uğramaktan, işverenler de işgücü kaybı ve tazminat ödemekten kurtulacaklar.