Advertisement

Torba yasa olarak bilinen 6552 sayılı, “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumu’na müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

İŞÇİ-İŞVEREN UZLAŞMASI SONA MI ERİYOR?

Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Kurum, yargılama sonucu verilecek kararı kesinleştikten sonra uygulamakla yükümlüdür.” Yukarıdaki değişikliğin son bölümünü dikkatlice okuduğumuzda çok önemli bir değişiklik görüyoruz. Bugüne kadar hizmet tespit davalarında sigortalı ile işveren anlaşıp sigortalı davadan feragat ettiğinde SGK konuya karışmıyordu. Uygulamada göreceğiz ama sanırım SGK bundan sonra sigortalı davadan feragat etse de kendisi davaya devam edebilecek.

GSS borçluları için gelir testi fırsatı

İki yıldır işsizim, bana 1600TL borç çıkıyor. Gelir testi yaptıramıyorum eşim çalıştığı için, ben nereye müracaat etmeliyim? Daha test yaptırmamıştım. Erol Çakmak

Erol Bey, 6652 sayılı (Torba) kanun, gelir testi yaptırmadığı için borcu azamiden hesaplanan GSS borçluları için gelir testi fırsatı sunuyor. Borçlu şimdi gelir testi yaptırsa ve gelir testi sonucunda aile içinde birey başına aylık gelir tutarı asgari ücretin üçte birinden (halen 378 TL’den) az çıkarsa borcu silinmiş olacak. Yok eğer asgari ücret ile asgari ücretin üçte biri arasında bir değerde çıkarsa (378- 1134 TL arasında ise) bu defa aylık 45.36 TL olarak borcu güncellenecek. Geçmişe doğru da güncelleme yapılacağından Ocak-Haziran 2012 dönemi için borcu aylık 35.46 TL olacak. Bu rakamlara Yİ-ÜFE farkı eklenecek bu şekilde borcu revize edilmiş olacak. Başvuru ve ödeme süresine gelince; GSS borçlularının gelir testi için en geç 31 Mart 2015 tarihine, GSS prim borçlarını yapılandırmadan yararlanmak için en geç 30 Nisan 2015 tarihine kadar başvurmaları gerekiyor.