Advertisement

Başvuru haziran sonuna kalabilir

Bu yazı dizimizde TBMM'den geçen prim ve vergi affı ile cezalara ilişkin hesaplamaların detayları verilecektir. "Nasıl başvuracaksınız? Borcunuz yeniden nasıl hesaplanacak? Taksitleriniz nasıl olacak? Ödemeyi aksatırsanız ne olacak?"

Başvuru, Bakanlar Kurulu 2 ay daha uzatmaz ise 1 Mart 2011 ile 30 Nisan 2011 arasında SGK tarafından üretilmiş formlarla her borca uygun olarak ayrı ayrı yapılacak. Bakanlar Kurulu süreyi uzatırsa, ki bana göre uzatmak zorunda kalacaktır, bu takdirde başvuru süresi haziran ayının sonuna kadar olacaktır.
Başvuru şartları şöyledir:
■ Yazılı başvuru yapılması,
■ Açılan davalardan vazgeçilmesi,
■ Ödemelerin süresinde yapılması,
■ Taksit ödeme süresince cari dönem prim ödeme yükümlülüklerinin de yerine getirilmesidir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLERİ
Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; Torba Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın (2011 Nisan ayı) sonuna kadar SGK'ya başvuruda bulunmaları ve taksitleri Torba Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan (Haziran 2011 ayından) başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri şarttır. Ödemeler 2 ayda bir olacağından borçlar 36 ayda ödenecektir.
Her türlü prim ve idari para cezaları için başvuru yerleri Sosyal Güvenlik Merkez (SGM) müdürlükleridir. Başvurular elden, posta kanalıyla veya e-sigorta kanalıyla 'Vww.sgk.gov.tr/isveren/e-Yapilandirma" adresinden, e-sigorta kullanıcı kodu ve şifresi/Kesenek Bilgi Sistemi kullanıcı kodu ve şifresi girilmek suretiyle yapılabilecektir. Başvuruların posta yoluyla yapıldığı durumlarda, taahhütlü, iadeli taahhütlü ya da APS yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun postaya verildiği tarih kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde ise, başvuru formunun kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Aynı işverenin aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde/Sosyal Güvenlik Merkezi'nde tescilli birden fazla işyerinin bulunması halinde, her bir işyerinin borçları için ayrı ayrı müracaatta bulunulacaktır. E-sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, borçlu işveren tarafından başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formunun barkodlu çıktısı bilgisayardan alınabilecektir.
2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin olup Torba Kanun'un yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde Torba Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
a) 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının SSK (a), Bağ-Kur (b) ve Emekli Sandığı (c) bentleri kapsamındaki sigortalardan kaynaklanan;
■ SİGORTA PRİMİ
■ İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ
■ SOSYAL GÜVENLİK DESTEK
PRİMİ
■ EMEKLİLİK KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI
b) 5510 Sayılı Kanun'a göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuata göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış,
■ İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ
■ TOPLULUK SİGORTASI PRİMİ
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunlar gereğince takip edilen
■ DAMGA VERGİSİ
■ ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
■ EĞİTİME KATKI PAYI
Ayrıca,
■ SGK'nın mülkiyetinde olan taşınmazların kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,
■ SGK'ya, işverenlerin ve üçüncü şahısların, iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,
■ Yersiz veya gereğinden fazla ödenen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar.

GECİKME CEZASI YERİNE TEFE/ÜFE
Torba Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan,
■ Gecikme cezası,
■ Gecikme zammı,
■ Diğer feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

BİRİKMİŞ DESTEK PRİMİ BORCU YAPILANDIRILACAK

■ Yaşlılık,
■ Emekli aylığı,
■ Malullük aylığı bağlandıktan sonra 4/B (Bağ-
Kur) sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuata göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden Torba Kanun'un yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar tescili yapılmış olanların, 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin olup Torba Kanun'un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan SGDP asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Torba Kanun'da belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

ÖRNEK:
Yaşlılık (emekli) aylığı alan bir sigortalı, 2007'nin Mayıs ayından bugüne kadar ticari faaliyette bulunduğu (vergi mükellefi-şirket ortağı olduğu) halde bir nedenle tescilini yaptıramamış ise nisan ayının sonuna kadar kuruma müracaat eder ve tescil işlemlerini yaptırırsa, 2010'un Kasım ayına kadar olan döneme ilişkin anaparaya, 15 Şubat'a kadar uygulanan TEFE/ÜFE ile ödemesi halinde uygulanan gecikme zammı ve gecikme faizinden vazgeçilir.