Advertisement

Torba Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı ve Bağ-Kur'a prim borcu olanlar da yasal başvuru süresi içinde müracaat etmek kaydıyla, borçlarını 18 taksitte iki ayda bir olmak kaydıyla 36 ayda ödeyebilecekler. İlk taksitlerini ödedikleri takdirde ise Bağ-Kur'a borçları olsa bile sağlıktan yararlanmaya başlayacaklar

5510 Sayılı Kanun'un 67'nci maddesine göre, eski adıyla Bağ-Kur'lu yeni adıyla 4/B'lilerin hem kendileri hem de bakmakla mükellef oldukları eş ve çocuklarının sağlık yardımlarından yararlanabilmesi için,
- En az 30 günlük sigortalı olmaları,
- 60 günden fazla prim borcu olmaması şartı vardı. Daha önce, TBMM'de 16 Haziran günü kabul edilen değişiklikle, "5510 Sayılı Kanun'un 67'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki '60 günden fazla prim ve prime ilişkin' ibaresi, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 48'inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin" olarak düzenlenmiştir. Yapılan bu değişiklikle SGK Başkanı Emin Zararsız'ın daha önce ifade ettiği husus da gerçekleşmiş oldu. Yani Bağ-Kur'lu olup da SGK'ya prim borcu olanlar, 6183 Sayılı Kanun gereğince SGK'ya müracaat edip, borçlarını 36 aya kadar taksitlendirenler, taksitlerini düzenli ödedikleri sürece Bağ-Kur borçları olsa da sağlık yardımı alabiliyorlardı.

TAKSİTLENDİRMEDE BORÇ SİLME YOKTU
6183 Sayılı Kanun'a göre borçlarını taksitlendirenlere geçmişte birkaç kez uygulandığı gibi ana para, gecikme zam ve faizlerinde bir silinme yapılmaz. Tüm borç, kişinin ekonomik durumuna ve rasyolarına göre 36 aya kadar taksitlendirilir.
Torba Kanun ile Bağ-Kur prim borçlularına, borçlarının ana parası hariç olmak üzere, gecikme zam ve faizlerini sildirme hakkı getirildi. Süresinde SGK'ya müracaat etmek şartıyla Bağ-Kur borçluları ana paralarının enflasyonla güncellenmiş rakamlarını 18 taksitte ve her iki ayda bir ödemek şartıyla 36 aya kadar taksitlendirebilecekler. 4/B bendi Bağ-Kur sigortalıları, borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması ve ilk taksidini ödemeleri kaydıyla, hak sahipleri de dahil genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacak.

Polislikten ancak 55 yaşında emekli olabileceksiniz
Ali Bey, 2003 yılında polis olarak işe başladım; ben ne zaman polislikten emekli olurum? İsmi saklı

Sayın okurum, 08.09.1999 gününden sonra polis olarak işe başlayan erkeklerin emeklilik yaşı 60, kadınların ise 58 olmakla birlikte polis olarak geçirdikleri sürenin dörtte biri kadar bu yaşlardan düşürülmektedir. Yani, erkek polis memuru 24 yıl polis olarak çalışırsa bu sürenin dörtte biri olan 6 yıl düşürülüp 54 yaşında emekli olması gerekmekle birlikte, özel bir düzenleme olan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun 40'ıncı maddesi polislerin emeklilik yaşını, daha doğrusu çalışabilecekleri yaşları belli ettiğinden polisler 52 yaşında emekli olurlardı. Ancak, bu değil ama bir önceki Torba Kanun ile polislerin emeklilik yaşı 55'e çıkarıldı. 16 Haziran 2010 günü yapılan değişiklikle metin aşağıdaki hale getirilmiştir: "8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 40'ıncı maddesinin (ç) fıkrasının "II-Emniyet mensupları" başlıklı bölümünün (4) numaralı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 4. Kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memurları 55."
Polisler, bundan sonra 3 yıl daha geç emekli olacaklar. Üstelik geçici bir madde düzenlemesi de yapılmadığından halen görevde olan tüm polis memurları bundan etkilenecek ve 3 yaş daha geç emekli edilecekler. Siz de polislikten ancak 55 yaşında emekli olabiliyorsunuz.

Mobbing'e karşı dernek kuruldu
Ankara'da kamuda ve özel sektörde çalışan bir grup gönüllüyle Mobbing ile Mücadele Derneği kuruldu. Mobbing (işyerinde psikolojik taciz) özellikle çalışma hayatı, ülkemiz ve toplumumuz için önemli bir konudur. Dernekte akademisyenler, sosyologlar, sosyal psikologlar, yöneticiler, müfettişler, avukatlar vb. meslek gruplarından üyeler yer almaktadır. Bilindiği üzere "mobbing", bir işyerinde açık ya da gizli olarak bir veya birden fazla kişinin çeşitli nedenlerle, bir başka çalışana yönelik sistemli ve süreklilik arz eden psikolojik baskı, yıldırma ve eziyet etme davranışı olarak tanımlanıyor. (Mobbing ile Mücadele Derneği/ gun.huseyin46@hotmail.com veya 0505 517 38 46)