Advertisement

2006 yılında memurlara ve memur emeklilerine yapılan zam kadar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de zam yapılacaktı. Bu sebeple SGK, Maliye'ye 2006 yılı için ne kadar zam yapıldığını sorup, Maliye'den gelen cevaba göre SSK-Bağ-Kur emeklilerine fark uyguladı. Maliye, zammın birini bildirmediğinden SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eksik zam yapıldı

29.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 Sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunü'nun 30. maddesinin 6. bendinde, "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık almakta olanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanun'a göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları, 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği" belirtilmektedir. SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı genelgesinde 2006 yılı enflasyon farkını 1.33 kabul etmiştir. Halbuki, bu yıla ait enflasyon farkı 3.53'tür. Şöyle ki: 2006 yılında memurlara birinci altı ayda % 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere kümülatifte % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 - % 6.09= % 3.58 fark oluşmaktadır. Halbuki, davalı kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, davacının da içinde yer aldığı işçi emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 - 1.33= 2.25 eksik belirlenmiştir.

ZAM ORANLARINI İSTEMİŞ
Yasayı uygulayıp SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de memur ve memur emeklileri kadar zam farkı vermek isteyen SGK, Maliye'ye 2006 yılı için memurlara ne kadar zam yapıldığını sormuş, Maliye de SGK'ya yapılan zamlar içindeki 2.02'lik enflasyon farkını bildirmemiştir. Bu sebeple SGK, tüm Bağ-Kur ve SSK emeklilerine eksik zam vermiştir.SONUÇ
Tablolardan görüleceği üzere 2006 için memurlara sırasıyla yüzde 2.5, yüzde 2.5, yüzde 2.32 ve yüzde 2.02 zam verilmiştir. (Not: Yüzde 3 olan 2007 yılı Ocak normal zammı dikkate alınmamıştır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 3, yüzde 3 ve yüzde 1.33 zam verilmiştir. Yani, yasaya uyulmamış ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine eksik zam yapılmıştır. Bunun telafisi de zammı eksik uygulayan AK Parti hükümetine düşer. AK Parti seçime kadar bu haklı zam farklarını vermezse bunu telafi etmek seçimden sonra iktidara gelmeyi uman muhalefet partilerine düşer. Bu zam farkı verilmezse 8 milyon emekli zamlarını söke söke mahkeme yoluyla alır.


Enflasyon farkı kararı Bakanlar Kurulu'na ait
"2007 Yılı Bütçe Kanunu Kamu personeline ilişkin hükümler katsayılar, yurtdışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti
MADDE 22- (1) 657 Sayılı Kanun'un 154'üncü maddesi uyarınca, 1/1/2007-30/6/2007 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.04605), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0.5864), yan ödeme katsayısı (0.01461) olarak; 1/7/2007-31/12/2007 döneminde ise aylık katsayısı (0.04739), taban aylığı katsayısı (0.61417), yan ödeme katsayısı (0.01503) olarak uygulanır. (3) TÜİK tarafından 2006 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi'nin 2006 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 2.5'i aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan ve 2007 yılının birinci altı aylık dönemine ait katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir."
6 Ocak 2007 Cumartesi günü yayınlanan 26395 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı:
MADDE 1- 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0.046985), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0.59812), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı (0.0149) olarak yeniden belirlenmiştir."