Advertisement

01.10.2008 öncesinde Bağ-Kur ve SSK hizmetleri toplamıyla SSK'dan emekli olacaklar için önemli olan SSK'ya verilen emeklilik dilekçesi tarihiydi. Yasal olmadığı halde 01.10.2008 gününden sonra Bağ-Kur prim borcunun ödenmesinden sonra aylık bağlamaya başladılar

Ali Bey, 01.03.1984 günü işe girdim ve 22.06.2009 gününe göre SSK'ya 3691 gün prim ödedim. Hizmet süreleri neticesinde 23.06.2009 tarihinde emeklilik dilekçemi verdim. Aradan 6 ay geçince sonucu öğrenmek için gittim. Daha önce sıfır görünen Bağ-Kur'a "3 bin lira borcun var" dediler. Şimdi dava açtım, sizce durum ne olur?

Sayın okurum, 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun öncesi dönemde, yani eskiden SSK'dan emekli olacaklar için Bağ-Kur hizmet süreleri için borcun ödenme tarihi önemli değildi. Sadece SSK emeklilik işlemini Bağ-Kur borcu ödeninceye kadar bekletip sonra toplu olarak ödemekteydi.

EMEKLİ AYLIĞI, TAKİP EDEN AYDAN BAŞLAR
01.01.2008 günü yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun'un "Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya destek primi ödenmesi" başlıklı 30'uncu maddesinde;
"4'üncü maddenin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
c) (c) bendinde kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır" denilerek emekli aylığının başlangıç tarihinin tahsis talep tarihini takip eden aybaşı olduğu belirtilmiştir.

SGK'YA KARŞI AÇILMIŞ DAVANIZI MUHTEMELEN KAZANIRSINIZ
Mevzuat incelendiğinde, 5510 Sayılı Yasa'nın 30 'uncu maddesine göre emekli aylığının başlangıç tarihi, tahsis talep tarihini takip eden aybaşıdır. Yine 5510 Sayılı Kanun' un "Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları" başlıklı 28'inci maddesinde, sadece 4/B'den (Bağ-Kur) emekli olacaklar için prim borcu olmaması kuralı getirildiği halde, SGK tarafından çıkarılan ve ilgili Resmi Gazetelerde yayınlanan SSİY ve Tebliğ hükümleri ile yasa maddesi genişletilerek "(2) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte Kanun un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden ay başından itibaren başlar" denilmiştir. Öyleyse yasa maddesi ile SSİY ve Tebliğ hükümleri birbiriyle uyumsuzdur ve yasa maddesi genişletilmiştir.

SGK yasayı genişletip aylığa netlik kazandırdı
Aslında yasaya göre sadece Bağ-Kur' dan emekli olacaklar için borç olmaması gerekmekle birlikte, SGK çıkardığı yönetmelik, tebliğ ve genelgeyle yasayı genişletmiştir. Yasaya göre düzenlenmiş Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği' nin (SSİY) 57'nci maddesinde;
"(1) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yazılı istek tarihinden sonraki,
b) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan yaşlılık aylığına hak kazananlara, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden,
c) (c) bendinde belirtilen sigortalılardan her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır. (2) Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetlerle birlikte Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçen hizmetler, prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarih itibarıyla geçerli sayılır ve aylık bu tarihi takip eden aybaşından itibaren başlar" denilmiştir. 28.09.2008 günü Resmi Gazete' de yayınlanan "5510 Sayılı Kanunun 4'üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ"de de yönetmeliğe uygun şekilde aynı ibare vardır.