Advertisement

Bürosu olan muhasebeci ve mali müşavir sadece bu sıfatlarıyla başka bir işverenin yanında SSK'lı olamaz ama başka sıfatla her zaman SSK'lı olabilir. Ancak odalarınız ketum bir tutumla olmaz deyip disiplin soruşturması başlatabilir ama yargı yolu açık

Ali Bey, yaklaşık 20 yıldan beri bürosu olan mali müşavirim. Aynı zamanda çok iyi yabancı dilim olduğundan bazı görüşmelerde tercümanlık yapmak üzere beni işe almak isteyen bir şirket var. Şimdi boş zamanlarımda o şirkette tercümanlık yapmak istiyorum ama odadan gelen mesajda "yasaktır yapamazsın" daha doğrusu "SSK'lı olamazsın, Bağ-Kur'lu olmak zorundasın" deniyor. Konuyu değerlendirmeniz mümkün mü? İsmi Saklı

Sayın okurum, bildiğiniz üzere son çıkan 6111 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Bağ-Kur'lu olmayı gerektiren vergi kaydı veya şirket ortaklığı olanların, bir başka işveren yanında işe girmeleri halinde SSK'lı olma hakkı başlatıldı.

MALİ MÜŞAVİRLER SSK'LI OLABİLİR
Torba Kanun öncesi uygulamada, bir kişi üzerinde hem SSK'lı bir çalışma hem de Bağ-Kur'lu bir çalışma mevcut ise sosyal güvenliğin tekliği ve zorunluluğu ilkeleri gereğince önce başlayan kesintiye uğrayıncaya kadar sonra başlayan sigortalılık yürürlüğe girmiyordu.
Ancak, 6111 sayılı Kanun ile değiştirilen 53'üncü maddeye göre artık Bağ-Kur'lular bir başka işyerinde SSK'lı olabilecekler ve Bağ-Kur'a prim ödeme mükellefiyetleri sona erecek.
Torba Kanun ile sigortalılık çeşitleri üstünlük stratejisine göre düzenlenmektedir. Olumlu bir düzenlemedir. Buna göre, önceden başlayan sigortalılık geçerli olur ilkesi terk edildi. Sigortalılığın üstünlüğü ilkesi benimsendi. Üstünlük sıralaması, 4/C) (Emekli Sandığı) sonra 4/A (SSK) ve en son 4/B (Bağ-Kur) olarak düzenlenmektedir.

 

YÖNETMELİK YASAYA AYKIRI
Öte yandan, yasada "bu unvanla" çalışamazlar kısıtı var iken, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malı Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik madde 44'te; "Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar" denilmiştir.
Görüldüğü üzere yasada var olan (bu unvanla) kısıt, ön şart yönetmelikte yoktur. Bu sebeple yönetmelik yasaya aykırıdır. Odanız sizin SSK'lı çalışmanız sebebiyle disiplin soruşturması yapıp ceza da verebilir ama yargı bu cezanızı kaldıracaktır.

 

MALİ MÜŞAVİRLERE ODALARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇABİLİR
6111 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi gereğince, kendi bürosu olduğu için Bağ-Kur'lu olan mali müşavirler, mali müşavir veya muhasebeci sıfatı değil ama başka bir unvan veya sıfatla SSK'lı işe girebilirler. Sosyal Güvenlik uygulaması gereğince bu tamamen yasaldır.
Ancak, 3568 sayılı Kanunun "Yasaklar" başlıklı 45. maddesi; "Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2. maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticari faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar..." düzenlemesini getirmiştir.
Madde metnine bakarsanız önşart, "bu unvanla" ibaresi vardır. Yani, meslek mensupları serbest çalışıyorsa, bu sıfatları ile işverene bağlı olarak çalışamaz ama başka sıfatla mesela sizin gibi tercüman sıfatıyla çalışabilirler. SSK'lı da olabilirler.