Advertisement

21 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık Ofisi'nin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Mali Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2838)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 2835, 2836)
–– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2839)
–– İstanbu İli, Fatih İlçesinde Bulunan Kariye Camiinin Müze ve Müze Deposu Olarak Kullanılmak Üzere Milli Eğitim Bakanlığına Tahsis Edilmesine İlişkin Kısmı, Danıştay Onuncu Dairesinin 11/11/2019 Tarihli ve E: 2019/11776, K: 2019/7680 Sayılı Kararı ile İptal Edildiğinden, Kariye Camiinin Yönetiminin 22/6/1965 Tarihli ve 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35 inci Maddesi Gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına Devredilerek İbadete Açılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2840)
–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2841)
–– Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2842)
–– Ekli 1 Sayılı Listede Belirtilen Enstitü ve Fakültelerin Kurulması ve Ekli 2 Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Yüksekokulların Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2843)
–– İstanbul İlinde Emniyet Genel Müdürlüğünün Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2844)
–– Elazığ ve Malatya İllerinde Yaşanan Deprem Nedeniyle Zarar Gören Tüketicilerin Elektrik ve Doğal Gaz Tüketimlerine İlişkin Tahsilatların Ertelenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2845)
–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)
–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2847)
–– Adana İli, Yüreğir İlçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2848)
–– Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 500.000.000 Türk Lirasına Çıkarılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2849)
–– Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2850)
–– İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Ekli Listede Ada ve Parsel Numaraları Belirtilen Taşınmazların, İstanbul Uluslararası Finans Merkezinin Planlanan Sürede Tamamlanması Amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2851)
–– Tekirdağ İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Karatepe RES DM-Malkara TM Arası Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2852)
–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen Selbükü Grubu Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2853)
–– Karahisar Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla, Afyonkarahisar ve Uşak İllerinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2854)

ATAMA KARARI

–– Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne İmdat ERSOY’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2020/412)

YÖNETMELİKLER

–– Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)
–– Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği
–– Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik
–– Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
–– 2020 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
–– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
–– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 2/6/2020 Tarihli ve 2017/16211 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri