Advertisement
HABERLER ABONE OL

Ekonomi kamuoyunun satıraralarına odaklandığı 2022-2024 Orta Vadeli Program'da mali disiplin vurgusu ile birlikte vergi istisna ve muafiyetlerinin gözden geçirilmesine yönelik hususlar da yer aldı.

Programa göre mali disipline kararlılıkla devam edilerek kaynakların verimli kullanılması sağlanacak ve belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler hayata geçirilecek, kamu kesimi borçlanma gereği ve kamu borç stokunun GSYH'ya oranı düşürülecek ve maliye politikasının sürdürebilirliği güçlendirilecek.

Kamu harcama politikasının çok yıllı bütçeleme yaklaşımı çerçevesinde, belirlenen politika öncekileri ve kamu idarelerine tahsis edilen ödenek tavanları doğrultusunda yürütülmesi esas olacak.

Harcamalar gözden geçirilmeye devam edecek

Programa göre harcama gözden geçirmelerine devam edilecek, harcama programlarının etkinliği artırılacak ve harcamalar kontrol altında tutulacak.

Kamu hizmetleri, bütçe imkanları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yerine getirilecek.

Harcama önceliği geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıran ve 2021 yılı bütçesiyle birlikte hayata geçirilen performans esaslı program bütçe sistemi, paydaşlardan alınan geri dönüşler doğrultusunda geliştirilecek, çıktı ve sonuç odaklı bütçeleme yaklaşımlarının yaygınlaşması sağlanacak.

Vergi muafiyetlerinde gözden geçirme sürecek

Özel hesap uygulamalarının hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlara sınırlandırılması, bu kriterleri karşılamayan uygulamaların kademeli olarak kaldırılması, döner sermaye işletmelerinin aşamalı şekilde merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının genişletilmesi sağlanacak.

Kamu gelir politikaları kamu harcamaları için ihtiyaç duyulan finansmanın sağlanması, ekonomik kalkınma ve sosyal adaletin desteklenmesi, ekonominin Uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yurtiçi tasarruflara katkı sağlanması ve fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda yürütülecek.

Kamu mali yönetiminde sürdürülebilir ve sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için vergilemede adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffalık ilkeleri temelinde verginin tabana yayılması ve gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Vergisel teşvikler ile istisna ve muafiyetlerin etkinlik prensibi gözetilerek gözden geçirilmesi çalışmaları sürdürülecek.